SEGA NL - EULA

SEGA LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS ('SEGA EULA')

Ingangsdatum: Augustus 2021

BELANGRIJKE MEDEDELING UITSLUITEND VOOR INWONERS VAN DE VERENIGDE STATEN EN CANADA: DEZE OVEREENKOMST IS ONDERWORPEN AAN BINDENDE ARBITRAGE EN EEN VERKLARING VAN AFSTAND VAN HET RECHT OP REPRESENTATIEVE ACTIES ZOALS UITEENGEZET IN ARTIKEL 19 HIERNA.

DEZE SOFTWARE WORDT IN LICENTIE GEGEVEN, NIET VERKOCHT. SEGA CORPORATION, gevestigd op 1-1-1 Nishi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokio, 141-0033, Japan en aan haar gelieerde bedrijven (gezamenlijk 'SEGA' of 'Wij') behouden zich alle niet nadrukkelijk aan u verleende rechten voor.  De producten die onder deze licentie vallen, worden in deze licentie de Gamesoftware, Editors, Aanvullende content, Fysieke materialen en Sleutelcode (elk zoals hieronder gedefinieerd) en gezamenlijk het 'Product' genoemd.

Indien u vragen hebt over deze overeenkomst, kunt u contact opnemen met SEGA, 27 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9BW, Verenigd Koninkrijk, Attn. Legal Department.

Dit is een wettelijke overeenkomst tussen u en SEGA.  Lees deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers ('SEGA EULA' of 'Overeenkomst') zorgvuldig door voordat u de game ('GAMESOFTWARE') die u hebt aangeschaft installeert, opent of gebruikt, de bewerkingssoftware die u zojuist hebt gedownload of een deel van de Gamesoftware of enigerlei software van een derde partij, door SEGA geautoriseerd voor gebruik met de Gamesoftware, waarmee u nieuwe varianten, modificaties, afleidingen, aanpassingen, kopieën of verbeteringen van de Gamesoftware ('EDITORS') kunt vervaardigen, enigerlei andere content die beschikbaar is om te downloaden hetzij om te kopen of aangeboden zonder kosten door SEGA ('AANVULLENDE CONTENT'), de verpakking, gedrukte handleidingen en alle andere materialen die bij de Gamesoftware inbegrepen zijn, indien van toepassing (de 'FYSIEKE MATERIALEN'), en de unieke alfanumerieke reeks cijfers die op de handleiding is afgedrukt en/of andere documenten die bij de Fysieke materialen inbegrepen zijn of elektronisch aan u zijn geleverd en waarmee u bij activering op een platform van derden ('SLEUTELCODE') de Gamesoftware kunt inwisselen, openen, downloaden en gebruiken. De Gamesoftware omvat alle software die bij de videogame is inbegrepen, de bijbehorende media, mogelijke updates en upgrades die de software vervangen of aanvullen en die niet worden gedistribueerd onder een afzonderlijke licentie, de bijbehorende media, alle software die gekoppeld is aan de online modus van de videogame, alle online of elektronische documentatie en alle kopieën van dergelijke software en materialen.

Vraag ons naar alles wat u niet begrijpt in deze Overeenkomst.  SEGA verzoekt u contact op te nemen met een van de klantenservicecentra die genoemd worden in de informatie bij de Producten. Let op: er kunnen kosten verbonden zijn aan het telefonisch contact opnemen met het klantenservicecentrum.

BELANGRIJK - LEES DIT ZORGVULDIG DOOR: DOOR DIT PRODUCT AAN TE SCHAFFEN, TE INSTALLEREN, OPENEN, KOPIËREN EN/OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN, ERKENT U, GAAT U AKKOORD EN STEMT U ER BIJ DEZEN MEE IN DAT U GEBONDEN BENT AAN DE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST (INCLUSIEF ENIGERLEI EN ALLE AANGEHANGEN ADDENDA BIJ DEZE OVEREENKOMST). SEGA BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM DEZE OVEREENKOMST TE ALLEN TIJDE OP ENIGERLEI WIJZE TE WIJZIGEN OF AAN TE PASSEN, NAAR EIGEN INZICHT VAN SEGA EN ZONDER ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VOOR SEGA. DEZE OVEREENKOMST, DIE VAN TIJD TOT TIJD GEWIJZIGD KAN WORDEN, IS IN TE ZIEN OP http://www.sega.co.uk/EULA EN MOET BEGREPEN WORDEN IN SAMENHANG MET HET PRIVACYBELEID VAN SEGA (IN TE ZIEN OP http://www.sega.co.uk/Privacy) EN HET COOKIEBELEID VAN SEGA (IN TE ZIEN OP http://www.sega.co.uk/cookiepolicy). U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW VOORTDURENDE GEBRUIK VAN HET PRODUCT NADAT SEGA EEN GEWIJZIGDE VERSIE VAN DEZE OVEREENKOMST HEEFT GEPUBLICEERD, BETEKENT DAT U DE WIJZIGINGEN AANVAARDT. DE OVEREENKOMST IS VAN TOEPASSING OP ALLE GEBRUIKERS VAN HET PRODUCT, INCLUSIEF GEBRUIKERS DIE OOK BIJGEDRAGEN HEBBEN WAT BETREFT CONTENT, INFORMATIE EN ANDERE MATERIALEN OF SOFTWARE.  INDIEN U NIET INSTEMT MET DE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST, IS HET U NIET TOEGESTAAN DE PRODUCTEN TE INSTALLEREN, OPENEN, KOPIËREN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN.  INDIEN U DE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST BINNEN 14 DAGEN NA AANKOOP VAN HET PRODUCT BIJ SEGA AFWIJST, KUNT U CONTACT OPNEMEN MET DE SEGA-KLANTENSERVICE OM NAAR EEN VOLLEDIGE TERUGBETALING VAN DE AANKOOPPRIJS VAN HET BETREFFENDE PRODUCT TE INFORMEREN. INDIEN U EEN PRODUCT IN DE DETAILHANDEL HEBT GEKOCHT, IS UW RECHT OM HET PRODUCT TE RETOURNEREN ONDERWORPEN AAN HET TERUGNAMEBELEID VAN DE RETAILER EN DIENT U CONTACT OP TE NEMEN MET DE RETAILER. INDIEN U NIET TEVREDEN BENT OVER HET PRODUCT OF ENIGERLEI ANDERE MATERIALEN OF INFORMATIE WELKE BESCHIKBAAR GEMAAKT IS DOOR OF VIA SEGA, IS UW ENIGE RECHTSMIDDEL HET NIET LANGER GEBRUIKEN VAN EEN DERGELIJK PRODUCT, MATERIALEN OF INFORMATIE.  DEZE OVEREENKOMST TUSSEN U EN SEGA BETREFFENDE DE NALEVING VAN DE OVEREENKOMST GAAT ONMIDDELLIJK IN WANNEER U AANVANGT HET PRODUCT TE GEBRUIKEN.  INDIEN U NIET INSTEMT MET DE BEPALINGEN IN DEZE OVEREENKOMST, DIENT U HET PRODUCT NIET TE DOWNLOADEN OF TE GEBRUIKEN EN SEGA ZAL U NIET DE LICENTIE VERLENEN NOCH GEACHT WORDEN DEZE TE VERLENEN OM DE PRODUCTEN TE INSTALLEREN EN TE GEBRUIKEN.

ANNULERINGSRECHTEN: DIGITALE CONTENT

VOOR ELKE AANKOOP VAN DIGITALE CONTENT (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GAMESOFTWARE, EDITORS, AANVULLENDE CONTENT, VIRTUELE ITEMS ZOALS HIERNA IN ARTIKEL 11 GEDEFINIEERD EN/OF SLEUTELCODE) GAAT U ERMEE AKKOORD DAT SEGA HET PRODUCT ONMIDDELLIJK NADAT WE UW BESTELLING HEBBEN GEACCEPTEERD AAN U BESCHIKBAAR STELT OM TE DOWNLOADEN EN TE GEBRUIKEN. ZODRA HET PRODUCT BESCHIKBAAR IS GESTELD HEBT U, VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, NIET HET RECHT OM UW BESTELLING TE ANNULEREN OF EEN BEROEP TE DOEN OP EEN "BEDENKTIJD" EN KUNT U GEEN TERUGBETALING VERKRIJGEN, TENZIJ DIT EXPLICIET DOOR ONS OF DE EXTERNE RETAILER GESTELD IS.

1. ERKENNING VAN HET PRIVACYBELEID EN AANVAARDING VAN DE BEPALINGEN DOOR DE GEBRUIKER

Het product wordt aangeboden op voorwaarde dat u zich houdt aan alle algemene voorwaarden die in dit document zijn opgenomen evenals alle andere operationele regels, beleid en procedures.  Bovendien kunnen sommige applicaties die worden aangeboden via of in verband met het Product onderworpen zijn aan aanvullende algemene voorwaarden zoals die van tijd tot tijd door SEGA worden gepubliceerd.  Eventuele belangrijke wijzigingen aan de Overeenkomst zullen eveneens onder uw aandacht gebracht worden door deze te publiceren op http://www.sega.co.uk/EULA

Dergelijke belangrijke wijzigingen worden onmiddellijk van kracht en zijn vanaf de datum van publicatie van toepassing op geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst.  Wanneer u het Product blijft gebruiken nadat de Overeenkomst gewijzigd is, betekent dit dat u akkoord gaat met de betreffende wijziging.

Door het Product te gebruiken, erkent u dat u de bepalingen van ons Privacybeleid, zoals gepubliceerd op http://www.sega.co.uk/Privacy hebt gelezen en begrepen.

Lokale wetten in uw respectievelijke rechtsgebied kunnen mogelijk vereisen dat u een bepaalde leeftijd hebt om bepaalde wettelijke overeenkomsten aan te gaan, zoals de bepalingen van deze Overeenkomst.

In het geval dat u de vereiste leeftijd nog niet hebt bereikt, mag u dit Product niet langer gebruiken, tenzij uw ouder of wettelijke voogd deze bepalingen heeft gelezen en ermee akkoord gaat. Lokale wetten kunnen ook vereisen dat kinderen onder een bepaalde leeftijd worden begeleid tijdens hun gebruik van het Product. Door het Product te gebruiken garandeert u dat u oud genoeg bent om het Product zonder toezicht te gebruiken en aanvaardt u de verantwoordelijkheid voor elk ongeoorloofd gebruik van het Product door personen onder de vereiste leeftijd. Indien u jonger bent dan de vereiste leeftijd, garandeert uw ouder of wettelijke voogd dat deze te allen tijde toezicht houdt op uw gebruik van het Product.

Dit Product is mogelijk niet geschikt voor kinderen jonger dan een bepaalde leeftijd. Waar mogelijk geeft SEGA met behulp van een gameclassificatie een indicatie van de geschikte leeftijd op basis van de inhoud van het product.  De gameclassificatie is slechts een richtlijn en SEGA is niet aansprakelijk in het geval dat u van mening bent dat dergelijk materiaal niet onder alle omstandigheden geschikt is voor de leeftijdsclassificatie. Let op: niet alle functies van het Product hebben een classificatie en sommige functies kunnen derhalve niet voor minderjarigen geschikt taalgebruik en materiaal bevatten.

2. LICENTIE VOOR BEPERKT GEBRUIK

Onder voorbehoud van uw naleving van de bepalingen en voorwaarden van de Overeenkomst, verleent SEGA u hierbij een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt, volledig herroepbaar recht en licentie om één (1) exemplaar van het Product uitsluitend voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik te installeren, op te starten en te gebruiken. Deze Overeenkomst zal eveneens van toepassing zijn op patches, updates of upgrades die u voor een van de Producten kunt verkrijgen.  IN OVEREENSTEMMING MET EN ZONDER BEPERKING VAN DE BEPALINGEN OF BESCHERMINGEN DIE HIERIN WORDEN VERMELD, IS HET DUPLICEREN, KOPIËREN OF ENIGERLEI VORM VAN REPRODUCTIE VAN HET PRODUCT OF DAARAAN GERELATEERDE MATERIALEN, NAAR ENIGE ANDERE SERVER OF LOCATIE VOOR HET DOEN VAN ENIGE ANDERE VORM VAN REPRODUCTIE OF ENIGE VORM VAN DISTRIBUTIE UITDRUKKELIJK EN EXPLICIET VERBODEN, BEHALVE WAAR WETTELIJK TOEGESTAAN. Alle rechten die niet specifiek zijn verleend onder deze Overeenkomst zijn bij dezen voorbehouden aan SEGA en, indien van toepassing, aan haar licentiegevers.

Het is u niet toegestaan betrokken te zijn bij of de oorzaak te zijn van de verkoop of andere commerciële distributie of commerciële exploitatie (bijv. door huren, licentiëren, in sublicentie geven, leasen, verspreiden, uploaden, downloaden, verzenden, al dan niet op basis van pay-per-play of anderszins) van het Product (of enig deel daarvan), zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van een geautoriseerde vertegenwoordiger van SEGA.

3. GEEN RECHT OP EIGENDOM

U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT U GEEN EIGENDOM OF ANDER EIGENDOMSRECHT HEBT OP HET PRODUCT, EN U ERKENT EN AANVAARDT DAT AL DEZE RECHTEN EIGENDOM ZIJN EN VOOR ALTIJD ZULLEN ZIJN VAN SEGA.  Behalve zoals hierin uitdrukkelijk in licentie gegeven aan u, zijn alle rechten, eigendomsrechten op en belangen in het Product en alle en enigerlei bijbehorende auteursrechten, handelsmerken en intellectuele eigendommen daarin en/of daarmee verbonden en alle kopieën daarvan (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, patches, updates, kopieën, afgeleide werken, titels, computercode, thema's, objecten, personages, personagenamen, verhalen, dialogen, slogans, locaties, concepten, illustraties, afbeeldingen, animaties, geluiden, muzikale composities, audiovisuele effecten, teksten, werkwijzen, morele rechten, 'applets' opgenomen in het Product en enigerlei bijbehorende documentatie) eigendom van SEGA of de licentiegevers van SEGA.

Het Product wordt beschermd door Britse auteursrechtwetten, internationale auteursrechtverdragen en conventies en andere wetten. Alle rechten zijn voorbehouden. Het Product bevat bepaalde gelicentieerde materialen en SEGA en de licentiegevers van SEGA kunnen hun rechten beschermen in geval van schending van deze Overeenkomst.

De beperkte licentie die aan u verstrekt wordt onder deze Overeenkomst geeft u geen enkel eigendomsrecht op of eigendom van het Product en dient niet te worden opgevat als een verkoop of overdracht van enigerlei intellectuele eigendomsrechten in of met betrekking tot het Product.

4. GEEN VERKOOP OF TOEWIJZING

SEGA erkent de overdracht van het Product niet en ter voorkoming van eventuele twijfel, dit omvat de afzonderlijke overdracht van afzonderlijke componenten van het Product (inclusief de Gamesoftware, Editors, Aanvullende content, Fysieke materialen en Sleutelcode).  Derhalve mag u uw rechten, verantwoordelijkheden of verplichtingen onder deze Overeenkomst, hetzij geheel hetzij gedeeltelijk, niet weggeven, kopen, verkopen, op de markt brengen, verhandelen, te koop aanbieden, in licentie geven of anderszins afstoten, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SEGA.  Elke poging daartoe is ongeldig en heeft geen effect.

5. SLUITING VAN ONLINE DIENSTEN

SEGA behoudt zich het recht voor om op elk moment te stoppen met het aanbieden of ondersteunen van online diensten (indien van toepassing) met betrekking tot het Product. Indien dit gebeurt, kunnen alle gerelateerde accounts of gegevens waarover u beschikt worden beëindigd en kunt u de mogelijkheid verliezen om toegang te krijgen tot sommige of alle delen van het Product, verdiende of gekochte virtuele items en door de gebruiker gegenereerde inhoud. SEGA is niet verplicht om terugbetalingen, voordelen of andere vergoedingen te verstrekken in verband met het stopzetten van dergelijke online diensten.

6. DOOR GEBRUIKER GEGENEREERDE MATERIALEN

De volgende bepalingen zijn van toepassing op de aan u verstrekte Editors voor gebruik met de Gamesoftware, of andere software van derden waarvoor toestemming verleend is om die te gebruiken met het Product, en die de synchronisatie van door u gemaakte audio-, visuele of audiovisuele content mogelijk maken, inclusief maar niet beperkt tot "Laten we spelen"-video's, Twitch-streams ('Door gebruiker gegenereerde content') met de Gamesoftware en/of audiovisuele content geproduceerd met de Gamesoftware ("Gamebeelden"). Deze clausule is niet van toepassing op het maken van zogenaamde Mods (zoals gedefinieerd in Addendum 2), welke vallen onder de aanvullende bepalingen in het Addendum die van toepassing zijn en deel uitmaken van deze Overeenkomst. SEGA mag (maar is niet verplicht) door gebruikers gegenereerde inhoud om welke reden dan ook naar eigen goeddunken verwijderen, uitschakelen, blokkeren, bewerken of verplaatsen, inclusief wanneer SEGA vaststelt dat de door gebruikers gegenereerde inhoud in strijd is met deze Overeenkomst.  SEGA aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor door gebruikers gegenereerde inhoud, voor het verwijderen ervan of niet verwijderen ervan. SEGA controleert door gebruikers gegenereerde inhoud niet vooraf en door gebruikers gegenereerde inhoud die beschikbaar is op of via het product, wordt door SEGA niet onderschreven of goedgekeurd. U bent zelf verantwoordelijk voor uw door de gebruiker gegenereerde inhoud en mag alleen door de gebruiker gegenereerde inhoud waarvan u de eigenaar bent uploaden of verzenden.

SEGA erkent en stemt ermee in zij geen enkele rechten, eigendomsrechten en belangen heeft in en op de door de gebruiker gegenereerde content (met uitzondering van enigerlei Gamesoftware, Gamebeelden en/of enigerlei ander intellectueel eigendom van SEGA). Voor zover vereist door SEGA, verleent u met betrekking tot de door gebruiker gegenereerde inhoud SEGA automatisch het niet-herroepbare, eeuwigdurende, wereldwijde, royalty-vrije, sublicentieerbare recht en licentie om onder alle toepasselijke auteursrechten en wetgeving inzake intellectuele eigendomsrechten deze te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, uit te voeren, weer te geven, te distribueren en anderszins te exploiteren en/of de door de gebruiker gegenereerde content (of een deel daarvan) te verwijderen. Tenzij verboden door de toepasselijke wetgeving, doet u hierbij afstand van het voordeel van enigerlei morele rechten, persoonlijkheidsrechten of soortgelijke wetgeving in elk land van de wereld met betrekking tot door gebruikers gegenereerde inhoud. U hebt geen recht op enigerlei vergoeding voor door de gebruiker gegenereerde inhoud, behalve als onderdeel van een afzonderlijke uitdrukkelijke overeenkomst tussen u en SEGA. U stemt er eveneens mee in dat SEGA door gebruikers gegenereerde inhoud mag gebruiken op elke manier die zij gepast acht.

SEGA verleent u hierbij een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt, volledig herroepbaar recht en toestemming om de Gamesoftware of Gamebeelden te gebruiken met uw door de gebruiker gegenereerde content, onder voorbehoud van de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst en alle andere beleidsmaatregelen die SEGA van tijd tot tijd publiceert. De licentie die u hebt gekregen om de Gamesoftware en Gamebeelden te synchroniseren met uw door gebruiker gegenereerde content bevat geen rechten op (a) doorverkoop van de Gamesoftware of Gamebeelden; (b) de distributie, openbare uitvoering of openbare vertoning van enigerlei Gamesoftware of Gamebeelden anders dan zoals hierin uitdrukkelijk of in enig beleid gepubliceerd door SEGA is toegestaan; (c) het wijzigen of anderszins maken van enigerlei afgeleid gebruik van de Gamesoftware of Gamebeelden of enig deel daarvan om wat voor reden dan ook. U erkent en gaat ermee akkoord dat alle rechten, eigendomsrechten en belangen in de Gamesoftware en Gamebeelden in enigerlei deel van de wereld en al dan niet geregistreerd of registreerbaar en in de ruimste zin daarvan en voor de volledige duur daarvan en alle uitbreidingen en vernieuwingen daarvan, ten voordele van SEGA zijn en ons eigendom of dat van onze groepsbedrijven zullen blijven.

U verklaart en garandeert bij dezen dat enige door gebruiker gegenereerde content die u synchroniseert met de Gamesoftware en/of Gamebeelden niet discriminerend, racistisch, obsceen, lasterlijk, aanstootgevend, illegaal, beledigend, ongepast of invasief zal zijn noch nadelige gevolgen zal hebben voor de reputatie of goodwill van SEGA.

U verklaart en garandeert bij dezen dat alle door gebruiker gegenereerde content welke gesynchroniseerd is met de Gamesoftware en Gamebeelden en het daaropvolgende gebruik en exploitatie van enigerlei van die materialen door u en/of SEGA, geen inbreuk maakt op enig recht van een persoon (zakelijk of anderszins) of anderszins resulteert in enige potentiële aansprakelijkheid jegens SEGA en niet op enigerlei wijze zal worden gebruikt voor commerciële doeleinden of commerciële exploitatie door u (via pay-per-play of timesharing-services of anderszins) tenzij uitdrukkelijk toegestaan door SEGA.

7. LICENTIEVOORWAARDEN

U stemt ermee in het Product, of een deel ervan, alleen te gebruiken op een manier die consistent is met deze Overeenkomst, en HET IS U NIET TOEGESTAAN:

(a) het Product of een van de onderdelen daarvan commercieel te exploiteren, inclusief, maar niet beperkt tot een cyber-/internetcafé, computergamingcentrum of een andere locatie;

(b) het Product te gebruiken of het gebruik van het Product toe te staan tegelijkertijd op meer dan één computer, gameconsole, mobiel apparaat, handheldapparaat of ander gameplatform, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door SEGA;

(c) het Product te gebruiken in, of het gebruik van een dergelijk Product toe te staan in, of het Product beschikbaar te stellen voor gebruik in een netwerk, multi-useropzet, remote access-opzet, inclusief waar het kan worden gedownload door meerdere gebruikers;

(d) dit Product of kopieën ervan te verkopen, verhuren, leasen, licentiëren, distribueren of anderszins over te dragen;

(e) te reverse-engineeren, broncode af te leiden, wijzigen, decompileren, demonteren, kopiëren of afgeleide werken van het Product te maken, geheel of gedeeltelijk, behalve waar wettelijk toegestaan;

(f) beveiligingen, eigendomskennisgevingen of labels op of in het Product verwijderen, uitschakelen of omzeilen, inclusief maar niet beperkt tot het verwijderen van de Sleutelcode van de Fysieke Materialen die bij het Product zijn inbegrepen;

(g) het Product of een kopie of adaptatie ervan te exporteren of opnieuw te exporteren in strijd met toepasselijke wetten of voorschriften;

(h) gegevens of uitvoerbare programma's creëren die gegevens of functionaliteit in het Product nabootsen, tenzij een dergelijke functionaliteit aan u wordt verstrekt in de Editors.

Indien u deze Overeenkomst op enige wijze schendt, wordt uw recht om het Product onder deze Overeenkomst te gebruiken automatisch en met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving beëindigd. Uw schending van dit artikel vormt een belangrijke schending van deze overeenkomst en/of van toepasselijke wetten en verdragen inzake auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, en er kan u civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid ten laste worden gelegd.

Verder stemt u ermee in dat u zich zult houden aan alle veiligheidsinformatie, onderhoudsinstructies of andere relevante kennisgevingen in de handleiding of andere documentatie die bij het Product of anderszins met betrekking tot het Product wordt geleverd.

8. GARANTIEDISCLAIMERS; BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

VOOR ZOVER DIT VOLGENS TOEPASSELIJK RECHT TOEGESTAAN IS, GAAT U UITDRUKKELIJK AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT UITSLUITEND VOOR EIGEN RISICO IS EN DAT HET VOLLEDIGE RISICO MET BETREKKING TOT BEVREDIGENDE KWALITEIT, PRESTATIES, NAUWKEURIGHEID EN INSPANNINGEN BIJ U LIGT.  BEHALVE MET BETREKKING TOT DE BEPERKTE GARANTIE DIE SEGA IN ARTIKEL 16 VAN DEZE OVEREENKOMST BIEDT EN VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, WORDT HET PRODUCT AAN U GELEVERD OP BASIS VAN "ZOALS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" MET ALLE FOUTEN EN ZONDER ENIGE GARANTIE VERSTREKT EN SEGA WIJST HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT HET PRODUCT AF, HETZIJ EXPLICIET HETZIJ IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, VAN BEVREDIGENDE KWALITEIT, VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VAN NAUWKEURIGHEID, VAN ONGESTOORD GEBRUIK EN HET NIET INBREUK MAKEN OP RECHTEN VAN DERDEN.  ZONDER HET VOORAFGAANDE TE BEPERKEN, BIEDEN WE GEEN GARANTIE DAT (A) HET PRODUCT AAN UW VEREISTEN ZAL VOLDOEN, (B) UW GEBRUIK VAN HET PRODUCT ONONDERBROKEN, PUNCTUEEL, VEILIG OF FOUTLOOS ZAL ZIJN, (C) HET PRODUCT INTRA-OPERABEL OF COMPATIBEL MET UW APPARAAT EN SOFTWARE ZAL ZIJN, OF (D) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN UIT HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT EFFECTIEF, NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN.  GEEN ENKELE MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES GEGEVEN DOOR SEGA OF DOOR HAAR GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER(S) ZAL EEN GARANTIE CREËREN.

OP ENIG MOMENT IN DE TOEKOMST KAN HET PRODUCT VEROUDERD RAKEN, EN SEGA IS NIET VERPLICHT HET PRODUCT TE UPDATEN.  DE DISCLAIMERS VAN AANSPRAKELIJKHEID IN DIT ARTIKEL ZIJN VAN TOEPASSING OP ENIGERLEI SCHADE OF LETSEL ALS GEVOLG VAN FALEN VAN UITVOERING, FOUT, NALATIGHEID, ONDERBREKING, VERWIJDERING, DEFECTEN, VERTRAGING IN WERKING OF TRANSMISSIE, COMPUTERVIRUSSEN, COMMUNICATIELIJNSTORING, DIEFSTAL OF VERNIETIGING OF ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT, WIJZIGING VAN OF GEBRUIK VAN HET PRODUCT, HETZIJ DOOR CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIG GEDRAG, NALATIGHEID OF ENIGE ANDERE ACTIE.  HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT OF HET DOWNLOADEN OF ANDERSZINS VERWERVEN VAN ENIGERLEI MATERIALEN VIA OF IN VERBAND MET HET PRODUCT GEBEURT GEHEEL NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN OP EIGEN RISICO EN MET UW INSTEMMING DAT UITSLUITEND U VERANTWOORDELIJK ZULT ZIJN VOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS DIE HET GEVOLG ZIJN VAN DERGELIJKE ACTIVITEITEN.

SEGA GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE BETREFFENDE DE GESCHIKTHEID VAN DE INFORMATIE IN HET PRODUCT, INFORMATIE EN/OF AANVERWANTE GRAPHICS GEPUBLICEERD ALS ONDERDEEL VAN HET PRODUCT VOOR WELK DOEL DAN OOK.  HET PRODUCT, DE INFORMATIE EN DAARMEE VERBAND HOUDENDE GRAFISCHE GEGEVENS DIE ALS ONDERDEEL VAN HET PRODUCT WORDEN GEPUBLICEERD KUNNEN TECHNISCHE ONJUISTHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT TIJDELIJKE ONDERBREKINGEN VAN HET PRODUCT ALS EEN NORMALE GEBEURTENIS BESCHOUWD WORDEN. U BEGRIJPT EN GAAT ER TEVENS MEE AKKOORD DAT WE GEEN CONTROLE HEBBEN OVER NETWERKEN VAN DERDEN WAAR U MOGELIJK TIJDENS HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT TOEGANG TOT KUNT HEBBEN EN DAT VERTRAGINGEN EN VERSTORINGEN VAN ANDERE NETWERKTRANSMISSIES NIET VERWIJTBAAR ZIJN AAN SEGA.

U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW EXCLUSIEVE OPLOSSING VOOR ENIG GESCHIL MET SEGA IS OM NIET LANGER GEBRUIK TE MAKEN VAN HET PRODUCT.  IN GEEN GEVAL ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN SEGA JEGENS U MEER ZIJN DAN HET BEDRAG DAT U AAN SEGA OF AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN/OF DOOR HAAR AANGEWEZEN INSTANTIES HEBT BETAALD VOOR HET DESBETREFFENDE PRODUCT DAT TEN GRONDSLAG LAG AAN EEN DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID.  IN GEEN GEVAL ZAL SEGA OF AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIGE SPECIALE, STRAFRECHTELIJKE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, OF WELKE SCHADE DAN OOK, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DIE WELKE VOORTVLOEIT UIT VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST, ONGEACHT OF WIJ ZIJN GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, EN OP ELKE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT, MET INBEGRIP VAN SCHADE AAN EIGENDOM, VERLIES VAN GOODWILL, COMPUTERDEFECTEN OF STORINGEN EN, VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN DOOR DE WET, SCHADE VOOR PERSOONLIJK LETSEL, ZELFS ALS SEGA IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJKE SCHADE.

OMDAT SOMMIGE STATEN OF JURISDICTIES DE UITSLUITING OF DE BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE EN/OF PERSOONLIJK LETSEL, OVERLIJDEN, FRAUDE EN/OF BEPAALDE IMPLICIETE GARANTIES NIET TOESTAAN, ZAL IN DERGELIJKE STATEN OF JURISDICTIES DE AANSPRAKELIJKHEID VAN SEGA EN DE SEGA-ONDERNEMINGEN BEPERKT ZIJN TOT HET MAXIMAAL DOOR DE WET TOEGESTANE.

9. SCHADELOOSSTELLING

Op verzoek van SEGA stemt u ermee in SEGA en aan haar gelieerde ondernemingen te verdedigen tegen, te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor alle aansprakelijkheden, claims, verliezen, kosten en uitgaven, met inbegrip van advocatenhonoraria, die voortvloeien uit (a) uw gebruik van, of activiteiten in verband met het Product (inclusief maar niet beperkt tot het creëren en het gebruik van door de gebruiker gegenereerde content welke gesynchroniseerd is met de Gamesoftware en/of Gamebeelden; (b) enigerlei overtreding van de Overeenkomst door u; of (c) enigerlei bewering dat content die u via het Product ter beschikking stelt, inbreuk maakt op of anderszins het auteursrecht, handelsmerk, bedrijfsgeheim, privacy of ander intellectueel eigendom of andere rechten van derden schendt.  SEGA behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van zaken die anderszins onderhevig zijn aan schadeloosstelling door u, in welk geval u met SEGA zult samenwerken om alle beschikbare verdediging te bepleiten.

10. E-MAIL, BERICHTEN, BLOGGEN EN CHATTEN

SEGA kan e-mail, berichten, bloggen of chatten (gezamenlijk "Communicatiesoftware") beschikbaar stellen via het Product, hetzij rechtstreeks, hetzij via een externe leverancier.  SEGA is niet verantwoordelijk voor de communicatie door andere gebruikers via de Communicatiesoftware.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor communicatie door u via de Communicatiesoftware. U erkent en gaat ermee akkoord dat uw communicatie via de Communicatiesoftware openbaar is en geen privécommunicatie.  U erkent en gaat ermee akkoord dat persoonlijke informatie die u communiceert via de Communicatiesoftware door anderen kan worden ingezien en gebruikt en kan leiden tot grootschalige verspreiding van dergelijke informatie.  We raden u ten zeerste aan geen persoonlijke informatie in uw openbare berichten via de Communicatiesoftware vrij te geven, tenzij u wilt dat dergelijke informatie permanent beschikbaar is voor het publiek.

SEGA kan links naar websites van derden of bronnen via het Product aanbieden, hetzij rechtstreeks, hetzij via een externe leverancier. SEGA is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enigerlei andere website die u mogelijk bezoekt. Omdat SEGA geen enkele controle heeft over dergelijke sites en bronnen, erkent u en gaat u ermee akkoord dat SEGA niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of bronnen en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enigerlei inhoud, advertenties, producten, services of andere materialen op of beschikbaar van dergelijke sites of bronnen en u bezoekt deze websites geheel op eigen risico. Verwijzingen naar namen, merken, producten of services van derden of hyperlinks naar sites of informatie van derden worden uitsluitend als een service aan u verstrekt en betekenen of impliceren geen goedkeuring, sponsoring of aanbeveling van, of betrokkenheid bij de externe partij of diens producten en services. SEGA is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor en geeft geen garantie met betrekking tot inhoud, producten of services van derden, en u stemt ermee in dat SEGA niet verantwoordelijk of aansprakelijk gehouden kan worden, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op dergelijke inhoud, producten of services van derden die beschikbaar zijn op of via dergelijke sites of bronnen.

11. VIRTUELE ITEMS

Het Product kan de optie bevatten om virtuele in-game valuta ('Virtuele valuta'), virtuele in-game digitale items en andere virtuele goederen en diensten in de game aan te schaffen (gezamenlijk 'Virtuele items'). Virtuele valuta en Virtuele goederen zijn als volgt verkrijgbaar bij SEGA en/of derden: (i) verkregen door gameplay binnen het Product, (ii) gekocht bij SEGA in ruil voor 'echt' geld indien u juridisch gezien een volwassene bent in het land waar u woont, (iii) Virtuele goederen kunnen in bepaalde omstandigheden worden gekocht met behulp van Virtuele valuta, (iv) gekocht bij derden, zoals exploitanten van winkels op platforms van derden in ruil voor 'echt' geld indien u juridisch gezien een volwassene bent in het land waar u woont, (v) verkregen door het inwisselen van credits of andere virtuele items van de websites van derden, zolang een dergelijke inwisseling is toegestaan door de desbetreffende website van derden en SEGA, of (vi) is verkregen door interactie met of deelname aan bepaalde advertenties en services van derden.

Indien u ervoor kiest om Virtuele items van SEGA of aan haar gelieerde geautoriseerde ondernemingen te kopen, stemt u in met het prijs-, betalings- en factureringsbeleid dat van toepassing is op dergelijke vergoedingen en kosten, zoals op het moment van aankoop aan u is gemeld. Alle kosten zijn niet-terugvorderbaar en niet-overdraagbaar, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Overeenkomst. Alle kosten en belastingen, indien van toepassing, zijn betaalbaar in de lokale valuta, tenzij anders aangegeven op het moment van aankoop. SEGA heeft geen controle over hoe derden een systeem van credits of Virtuele items beheren en of dergelijke credits of Virtuele items al dan niet kunnen worden ingewisseld tegen de Virtuele valuta, dus deze methode voor het verkrijgen van Virtuele valuta is mogelijk niet altijd voor u beschikbaar. Bovendien heeft SEGA geen controle over het prijs-, betalings- en factureringsbeleid dat van toepassing is op dergelijke aankopen van derden.

Virtuele items zijn uitsluitend digitale items zonder 'echte' geldelijke of andere waarde. Virtuele items mogen nooit worden ingewisseld voor 'echt' geld, goederen of andere items van geldelijke waarde van SEGA of een andere partij. Het recht om alle Virtuele items die u verkrijgt te gebruiken, is beperkt tot een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar, herroepbaar recht om dergelijke Virtuele goederen en Virtuele valuta uitsluitend voor uw persoonlijke entertainment en niet-commercieel gebruik te gebruiken en voor geen enkel ander doel. U gaat ermee akkoord dat SEGA niet verplicht is om u om welke reden dan ook terug te betalen of anderszins te compenseren voor Virtuele items, ook niet als gevolg van de al dan niet vrijwillige beëindiging van uw licentie of deze Overeenkomst. Met uitzondering van de beperkte rechten zoals hierin beschreven, hebt u geen eigendomsbelang of recht of eigendomsrecht in of op dergelijke Virtuele items, die het exclusieve eigendom van SEGA blijven.

Tenzij expliciet toegestaan door SEGA, (i) zijn overdrachten van Virtuele items ten strengste verboden (met inbegrip van overdracht tussen verschillende producten); (ii) mag u geen Virtuele items kopen of verkopen voor 'echt' geld of op andere wijze items ruilen tegen waarde; en (iii) erkent SEGA geen enkele vermeende overdracht van Virtuele items, noch de vermeende verkoop, schenking of handel in de 'echte wereld' van iets dat in het Product voorkomt. Elke poging om een van het voornoemde te doen is in strijd met de bepalingen van deze Overeenkomst en zal een automatische beëindiging van uw rechten om de Virtuele items te gebruiken tot gevolg hebben en kan een levenslange schorsing inzake het Product en/of mogelijke juridische stappen betekenen.

U GAAT ERMEE AKKOORD DAT ELKE VERKOOP AAN U VAN VIRTUELE ITEMS DEFINITIEF IS. ER ZAL GEEN TERUGBETALING WORDEN GEGEVEN, BEHALVE NAAR GOEDDUNKEN VAN SEGA.

Zoals hierboven vermeld, is het bestaan van een bepaald aanbod van Virtuele items geen verplichting van SEGA om de Virtuele items in de toekomst beschikbaar te houden of te blijven houden. De omvang van, de variëteit en het type Virtuele items dat u kunt verkrijgen, kan op elk moment worden gewijzigd. SEGA heeft het absolute recht dergelijke Virtuele items te allen tijde naar eigen goeddunken zonder nadere kennisgeving te beheren, reguleren, controleren, wijzigen of elimineren en SEGA is niet aansprakelijk jegens u of wie dan ook voor de uitoefening van dergelijke rechten.

12. INTERNATIONAAL GEBRUIK

Hoewel het Product wereldwijd toegankelijk kan zijn, verklaren wij niet dat het Product of gerelateerd materiaal geschikt of beschikbaar is voor gebruik op uw locatie en het Product is mogelijk niet toegankelijk vanuit gebieden waar de inhoud verboden is door de lokale wetgeving.  Wie ervoor kiest om vanuit dergelijke locaties toegang te verkrijgen tot het Product, doet dat op eigen initiatief en is zelf verantwoordelijk voor naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetgeving van toepassing is.  Enigerlei aanbieding en/of informatie gedaan in verband met het Product is ongeldig waar verboden.  Zonder het voorgaande te beperken, mag het Product niet worden geëxporteerd of opnieuw worden geëxporteerd (a) naar (of naar een nationale inwoner van) een land onder embargo van de Verenigde Staten of (b) naar iemand op de lijst van Specially Designated Nationals van de US Treasury Department of de VS Department of Commerce Denied Person's List of Entity List.  Door de toegang te verkrijgen tot en gebruik te maken van het Product, verklaart en garandeert u dat u zich niet bevindt in, onder controle staat van, of een nationale inwoner bent van een dergelijk land of op een dergelijke lijst staat.

13. BEËINDIGING EN DUURZAAMHEID VAN BEPALINGEN

De Overeenkomst zoals deze hierin wordt uiteengezet, blijft volledig van kracht totdat deze door een van beide partijen wordt beëindigd.  U stemt ermee in en erkent dat u geen recht hebt op terugbetaling van om het even welk bedrag dat aan SEGA is betaald voorafgaand aan de beëindiging.  U behoudt het volledige recht om het gebruik van het Product op elk gewenst moment te beëindigen, conform de bepalingen van deze Overeenkomst.  Onverminderd de andere rechten van SEGA, wordt deze Overeenkomst automatisch beëindigd als u zich niet houdt aan de bepalingen en voorwaarden ervan.  Na beëindiging dient u alle exemplaren van het Product te vernietigen.  De bepalingen van artikel 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 20 en de Modding-bepalingen blijven van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.

14. GERECHTELIJK BEVEL

Omdat SEGA onherstelbaar beschadigd zou worden indien de bepalingen van deze Overeenkomst niet specifiek werden afgedwongen, stemt u ermee in dat SEGA het recht heeft, zonder waarborg of andere zekerheid of een bewijs van schade, de vereiste stappen te ondernemen, met inbegrip van het uitvaardigen van een gerechtelijk bevel en andere billijke rechtsmiddelen, naast alle andere rechtsmiddelen die haar op grond van de toepasselijke wetgeving ter beschikking staan.

15. MELDING GEGEVENSBESCHERMING

U ERKENT DAT SEGA (I) PERSOONSGEGEVENS MET BETREKKING TOT U ALS ONDERDEEL VAN UW GEBRUIK VAN HET PRODUCT MAG VERWERKEN EN (II) DEZE PERSOONSGEGEVENS OPENBAAR MAG MAKEN OF MAG OVERDRAGEN AAN ANDERE PERSONEELSLEDEN OF ENTITEITEN BINNEN SEGA, OF ANDERE PERSONEN VOOR ZOVER DIT REDELIJKERWIJS NOODZAKELIJK IS, EN ANDERSZINS VEREIST OF TOEGESTAAN IS DOOR DE WET. NADERE INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE VERZAMELING, VERWERKING EN OVERDRACHT VAN DERGELIJKE GEGEVENS VINDT U IN HET PRIVACYBELEID VAN SEGA DAT ONLINE BESCHIKBAAR IS OP http://www.sega.co.uk/Privacy. IN BEPERKTE GEVALLEN WAAR TOESTEMMING VAN TOEPASSING EN BENODIGD IS VOOR EEN SPECIFIEKE VERWERKING, ZAL EEN AFZONDERLIJKE TOESTEMMING VAN TOEPASSING ZIJN.

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot de gegevens die we verzamelen zijn welkom en dienen te worden gericht aan SEGA Europe Limited, klantenservice, 27 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9BW, Verenigd Koninkrijk of door te e-mailen naar help@sega.co.uk.  U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming door te mailen naar: dpo@sega.co.uk.

15. BEPERKTE GAMESOFTWAREGARANTIE

ONDER VOORBEHOUD VAN DE HIERONDER UITEENGEZETTE BEPERKING, GARANDEERT SEGA DE OORSPRONKELIJKE KOPER VAN DIT PRODUCT DAT DIT PRODUCT BIJ NORMAAL GEBRUIK UITSTEKEND ZAL FUNCTIONEREN ZOALS BESCHREVEN IN DIT PRODUCT EN/OF DE BEGELEIDENDE HANDLEIDING OF ANDERE MATERIALEN, VOOR EEN PERIODE VAN NEGENTIG (90) DAGEN VANAF DE DATUM VAN EERSTE AANKOOP ('DE GARANTIE'). DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE RECHTEN EN U KUNT EVENEENS WETTELIJKE OF ANDERE RECHTEN HEBBEN CONFORM UW LOKALE JURISDICTIE, DIE HIERDOOR NIET BEÏNVLOED WORDEN.

DEZE GARANTIE IS NIET VAN TOEPASSING INDIEN DIT PRODUCT BEDRIJFSMATIG OF OP COMMERCIËLE WIJZE GEBRUIKT WORDT EN/OF ALS DEFECTEN OF FOUTEN HET GEVOLG ZIJN VAN FOUTEN, NALATIGHEID, ONGEVAL, MISBRUIK, VIRUS, ONJUIST GEBRUIK OF WIJZIGING VAN HET PRODUCT NA AANKOOP DOOR U (OF IEMAND DIE ONDER UW CONTROLE OF GEZAG HANDELT).

INDIEN U BINNEN DE GARANTIEPERIODE EEN PROBLEEM MET DIT PRODUCT VASTSTELT (INCLUSIEF EEN PROBLEEM MET DE ACTIVERING VAN DE GAMESOFTWARE, MET GEBRUIK VAN SLEUTELCODES OF ANDERSZINS), DIENT U CONTACT OP TE NEMEN MET DE RETAILER WAAR U HET PRODUCT GEKOCHT HEBT. ZORG ERVOOR DAT U HET ORIGINELE AANKOOPBEWIJS HEBT AANGEZIEN DE RETAILER HIEROM KAN VRAGEN. INDIEN U EEN BUG OF FOUT IN HET PRODUCT ONTDEKT, DIENT U CONTACT OP TE NEMEN MET HET TECHNISCHE ONDERSTEUNINGSTEAM VAN SEGA (ZIE DETAILS HIERNA) EN STELT U ZE OP DE HOOGTE VAN DE MOEILIJKHEDEN DIE U MET HET PRODUCT HEEFT ONDERVONDEN. DE RETAILER OF SEGA ZULLEN NAAR KEUZE HET PRODUCT REPAREREN OF VERVANGEN. EEN VERVANGEND PRODUCT ZAL GEGARANDEERD WORDEN VOOR DE REST VAN DE ORIGINELE GARANTIEPERIODE OF NEGENTIG (90) DAGEN NA ONTVANGST VAN HET VERVANGENDE PRODUCT, WAARBIJ DE LANGSTE DUUR GELDT. INDIEN OM WAT VOOR REDEN DAN OOK HET PRODUCT NIET KAN WORDEN HERSTELD OF VERVANGEN, HEBT U HET RECHT OM EEN BEDRAG TE ONTVANGEN TOT MAXIMAAL DE PRIJS DIE U VOOR HET PRODUCT BETAALD HEBT. HET VOORGAANDE (REPARATIE, VERVANGING OF DE PRIJS DIE U VOOR DE GAMESOFTWARE HEBT BETAALD) IS UW ENIGE OPTIE. VOOR ALLE DUIDELIJKHEID, DE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE WORDT VERMELD IN ARTIKEL 8 VAN DEZE OVEREENKOMST IS VAN TOEPASSING OP DEZE GARANTIE.

17. OPEN SOURCE SOFTWARE EN SOFTWARE VAN DERDEN

DE GAMESOFTWARE BEVAT EN/OF MAAKT GEBRUIK VAN OPEN SOURCE SOFTWARE ('OSS') EN SOFTWARE VAN DERDEN ('SVD') U GAAT ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN LICENTIEVOORWAARDEN DIE NET ZO BEPERKT ZIJN ALS DE BEPALINGEN IN DEZE OVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE OSS EN SVD IN DE SOFTWARE.

18. TECHNISCHE BESCHERMINGSMAATREGELEN

Dit product kan beschermd worden door anti-cheat-/hackingsoftware en/of de Denuvo Anti-Tamper Protection Technology ("Denuvo Anti-Tamper Technology").  Indien dergelijke technologie gebruikt wordt, erkent en gaat u bij dezen akkoord met het volgende met betrekking tot de Denuvo Anti-Tamper Technology:

 1. de installatie van het Product installeert tevens de Denuvo Anti-Tamper Technology op uw apparaat;

 2. de Denuvo Anti-Tamper Technology kan het aantal installaties van het Product beperken;

 3. de Denuvo Anti-Tamper Technology kan op uw apparaat extra componenten installeren die nodig zijn voor de kopieerbeveiliging;

 4. tijdens de installatie en/of het voor het eerst opstarten van het Product kan een online verbinding nodig zijn om het Product en de Denuvo Anti-Tamper Technology te activeren; en

 5. bepaalde bestanden van de Denuvo Anti-Tamper Technology kunnen achterblijven op uw systeem, zelfs nadat het Product van uw apparaat is verwijderd.

In geen geval is SEGA aansprakelijk jegens u in verband met de componenten die op uw apparaat kunnen worden geïnstalleerd met betrekking tot de Denuvo Anti-Tamper Technology.

Indien u de Denuvo Anti-Tamper Technology uitschakelt of deze anderszins manipuleert, is de kans aanwezig dat het Product niet juist werkt en dat u deze Overeenkomst schendt.

Meer informatie over het privacybeleid van Denuvo vindt u op: https://irdeto.com/privacy/

19. VOOR INWONERS IN DE VERENIGDE STATEN EN CANADA: BINDENDE ARBITRAGE EN VERKLARING VAN AFSTAND VAN HET RECHT OP REPRESENTATIEVE ACTIES

Dit artikel 19 is op u van toepassing indien u woonachtig bent in of het Product hebt verkregen en gebruikt in de Verenigde Staten of Canada. 

Bindende arbitrage: u en SEGA (elk een 'partij' voor de doeleinden van dit artikel, en gezamenlijk 'de partijen') komen overeen dat alle vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst (inclusief de interpretatie, totstandkoming, uitvoering en schending), onze relatie met elkaar, of uw gebruik van het Product definitief en uitsluitend beslecht zullen worden door bindende arbitrage, tenzij de vordering binnen de hieronder beschreven uitzonderingen valt. DEZE OVEREENKOMST BETEKENT DAT U EN SEGA AKKOORD GAAN DAT DERGELIJKE VORDERINGEN NIET IN EEN RECHTSZAAK DOOR EEN RECHTER OF JURY WORDEN OPGELOST. Deze overeenkomst is van toepassing op alle soorten vorderingen, inclusief juridische, billijke of wettelijke vorderingen, onder elke jurisprudentie. De Overeenkomst blijft ook van toepassing nadat u het Product niet meer gebruikt of verwijdert, vernietigt of anderszins niet meer bezit. Indien u of SEGA een vordering bij de rechtbank indient die onderworpen is aan arbitrage op grond van dit artikel, kan elke partij de rechtbank vragen de partijen te gelasten de vordering door arbitrage op te lossen. De arbiter, en niet een rechtbank, heeft de exclusieve bevoegdheid om te beslissen of een deel van dit artikel geldig of afdwingbaar is, of dat het van toepassing is op een vordering.

Een arbitrageprocedure wordt gehouden voor een neutrale arbiter en niet voor een rechter of jury, dus u en SEGA komen overeen om afstand te doen van het recht op een rechtszaak voor een rechter of jury. Een arbitrageprocedure kent andere regels dan een rechtszaak bij een rechtbank. Arbitrage is bijvoorbeeld minder formeel en zorgt meestal voor een meer beperkte uitwisseling van informatie tussen de partijen in de procedure die verkenning wordt genoemd. Nadat de arbiter de uitkomst heeft bepaald, is die beslissing definitief en kunnen u of SEGA de uitkomst over het algemeen niet meer wijzigen in een rechtbank.

Dit arbitraal beding is opgesteld op basis van een transactie waarbij handel tussen staten betrokken is, en de Federal Arbitration Act (de 'FAA') is van toepassing op de interpretatie, toepasbaarheid, afdwingbaarheid en totstandkoming van deze Overeenkomst, niettegenstaande enige andere rechtskeuzebepaling in deze Overeenkomst.

U en SEGA komen overeen dat de arbitrage door JAMS wordt beheerd conform de bepalingen van de zogenaamde 'Comprehensive Arbitration Rules' of 'Streamlined Arbitrations Rules', indien en waar van toepassing, met uitzondering van alle regels of procedures die representatieve acties regelen of toestaan. Maar indien er een conflict is tussen deze Overeenkomst en de JAMS-regels, dan zullen we deze Overeenkomst volgen. De JAMS-regels die de arbitrage regelen, kunnen worden ingezien op http://www.jamsadr.com/ of door JAMS te bellen op +1 (800) 352-5267.  Uw kosten voor de arbitrage en uw aandeel in de vergoeding van de arbiter vallen onder de 'Comprehensive Arbitration Rules' van JAMS, maar bevatten niet de 'JAMS Class Action Procedures' en, voor zover van toepassing, de 'Consumer Minimum Standards', inclusief de op dat moment geldende limiet voor de vergoedingen voor arbitrage. Indien de indieningsvergoeding voor de arbitrage hoger is dan de kosten van het indienen van een rechtszaak, betaalt SEGA de extra kosten.  De partijen begrijpen dat in sommige gevallen de arbitragekosten hoger kunnen zijn dan de kosten van een rechtszaak. Elke partij zal haar eigen advocatenhonoraria en -kosten betalen, tenzij de vorderingen de winnende partij de mogelijkheid bieden om advocatenhonoraria en -kosten terug te vorderen, in welk geval de arbiter deze kan toekennen onder de toepasselijke wetgeving. Als een van de partijen de geldigheid van de beslissing of het vonnis van de arbiter tevergeefs aanvecht via een daaropvolgende rechtszaak, zal de in het ongelijk gestelde partij de aan de betwisting verbonden kosten en advocatenhonoraria van de tegenpartij betalen.

Locatie: de arbitrage vindt plaats in Los Angeles County, Californië, Verenigde Staten of in de provincie waar u woont. U en SEGA stemmen ermee in zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van een federale of staatsrechtbank in Los Angeles County, Californië, Verenigde Staten om arbitrage af te dwingen, de procedure op te schorten in afwachting van arbitrage, of om de door de arbiter gedane uitspraak te bevestigen, te wijzigen, in te trekken of te beoordelen. 

Afstandsverklaring representatieve actie: de partijen komen voorts overeen dat arbitrage of gerechtelijke procedures alleen in hun individuele hoedanigheid zullen worden gevoerd en niet als een groepsvordering of andere representatieve actie, en de partijen doen uitdrukkelijk afstand van hun recht om een representatieve actie in te stellen of schadevergoeding te vorderen op basis van een representatieve actie.  Dit betekent:

 • U KUNT GEEN VORDERING TEGEN SEGA INDIENEN ALS EISENDE PARTIJ OF DEELNEMER AAN EEN REPRESENTATIEVE ACTIE OF ENIGE ANDERE COLLECTIEVE, GECONSOLIDEERDE OF REPRESENTATIEVE ACTIE.

 • EEN ARBITER KAN UW VORDERINGEN TEGEN SEGA NIET TOT EEN ENKELE ZAAK COMBINEREN MET DE VORDERINGEN VAN EEN ANDER PERSOON TEGEN SEGA.

Indien een rechtbank of arbiter bepaalt dat de vrijstelling van representatieve acties zoals uiteengezet in deze paragraaf om welke reden dan ook nietig of niet-afdwingbaar is of dat een arbitrage op groepsbasis kan plaatsvinden, wordt artikel 19 in zijn geheel als nietig beschouwd en zullen de partijen geacht worden niet te hebben ingestemd met arbitrage van geschillen. 

Uitzonderingen op de overeenkomst tot arbitrage: we gaan ermee akkoord dat we elk nog steeds het recht hebben om naar de rechtbank te gaan om de volgende vorderingen op te lossen:

 • Vorderingen met betrekking tot het intellectuele eigendom van SEGA (bijvoorbeeld handelsmerken, visuele uiterlijk van een product, domeinnamen, handelsgeheimen, auteursrechten of patenten).

 • Vorderingen met betrekking tot piraterij of onrechtmatige inmenging.

 • Vorderingen die niet wettelijk zijn onderworpen aan een arbitrageovereenkomst en die niet worden uitgesloten door federale wetgeving die een arbitrageovereenkomst mogelijk zou maken.

 • Vorderingen in de rechtbank voor geringe vorderingen.

Elk geschil dat niet onderworpen is aan arbitrage op grond van deze uitzonderingen zal worden opgelost door een bevoegde rechtbank met inachtneming van de locatievereisten zoals beschreven in artikel 20.

30 dagen recht om u af te melden: u hebt het recht zich af te melden en niet gebonden te zijn aan de bepalingen van arbitrage en de verklaring van afstand op het recht op representatieve acties zoals uiteengezet in artikel 19 door een schriftelijke kennisgeving van uw besluit tot afmelding te sturen naar het volgende adres: SEGA, 6400 Oak Canyon, Suite 100; Irvine, CA 92618, Verenigde Staten; t.a.v. Legal & Business Affairs Department.  Uw schrijven moet de volgende informatie bevatten:

 • Uw volledige naam.

 • Uw adres.

 • De naam van het Product dat u hebt gekocht en de datum waarop u het hebt gekocht of, als er geen aankoop is gedaan, de datum waarop u het Product voor het eerst hebt geopend of gebruikt.

 • Alle gebruikersnamen of identificatiegegevens die u gebruikt om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van het Product, indien van toepassing.

 • Uw handtekening.

De kennisgeving moet worden verzonden binnen 30 dagen na aankoop van het Product (of als er geen aankoop is gedaan, dan binnen 30 dagen vanaf de datum waarop u het Product voor het eerst opent of gebruikt en akkoord gaat met deze bepalingen). Indien dit niet gebeurt bent u verplicht geschillen te beslechten conform dit artikel.  Indien u zich afmeldt voor deze arbitragebepalingen, is ook SEGA daar niet aan gebonden. 

20. DIVERSEN

Deze Overeenkomst vertegenwoordigt de volledige overeenkomst tussen u en SEGA met betrekking tot het Product en vervangt alle eerdere overeenkomsten en verklaringen, garanties of afspraken tussen u en SEGA (ongeacht of deze onachtzaam of schuldeloos zijn gedaan, maar met uitsluiting van frauduleuze handelingen) met betrekking tot hetzelfde onderwerp. 

Indien wordt vastgesteld dat een deel van de Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar is ingevolge van de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot de garantiedisclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen zoals hiervoor uiteengezet, dan wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht vervangen te zijn door een geldige, afdwingbare bepaling die het meest overeenkomt met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling en de rest van de Overeenkomst blijft van kracht.  Elke nalatigheid door ons om een bepaling in de Overeenkomst of gerelateerde rechten af te dwingen of uit te oefenen, betekent geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling.

SEGA kan deze Overeenkomst op elk moment geheel of gedeeltelijk overdragen.  Desalniettemin mag u uw rechten of verplichtingen onder de Overeenkomst niet toewijzen, overdragen of in sublicentie geven zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van SEGA.

De uitvoering van de Overeenkomst door SEGA is onderworpen aan de bestaande wetgeving en wettelijke procedures, en niets in de Overeenkomst vermindert het recht van SEGA om te voldoen aan verzoeken van overheden, rechtbanken en rechtshandhavingsinstanties met betrekking tot uw gebruik van het Product of informatie, verstrekt aan of verzameld door SEGA met betrekking tot dergelijk gebruik.  In aanvulling op enigerlei verschoning geboden door toepasselijke wetgeving, zijn wij vrijgesteld van aansprakelijkheid voor niet-levering of vertraging in de levering van het Product als gevolg van een gebeurtenis buiten onze redelijke controle, al dan niet voorzienbaar door een van beide partijen, met inbegrip van maar niet beperkt tot arbeidsverstoringen, oorlog, terrorisme, brand, zogenaamde denial of service-aanvallen, internetstoringen, ongevallen, slecht weer, onvermogen om transport te verzekeren, handelingen of verordeningen van overheidswege, en andere oorzaken of gebeurtenissen buiten onze redelijke controle, al dan niet vergelijkbaar met de hierboven opgesomde.

Niets in deze Overeenkomst geeft of beweert te geven aan een derde enig voordeel of recht om enigerlei bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen en de bepalingen van de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 (zoals geamendeerd of van tijd tot tijd gewijzigd) zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

De partijen komen overeen dat alle correspondentie met betrekking tot deze Overeenkomst in de Engelse taal zal zijn gesteld.

Deze Overeenkomst en elk geschil dat hieruit voortvloeit of ermee verband houdt, zal worden geïnterpreteerd conform de wetten van Engeland en Wales en u stemt in met de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken. Indien u woonachtig bent in of het product hebt gekocht en gebruikt in de Verenigde Staten of Canada, zal elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst in alle opzichten vallen onder de wetten van de staat Californië van de Verenigde Staten van Amerika, zonder rekening te houden met de bepalingen voor strijdigheid van wetgevingen. Indien u een inwoner bent van de Verenigde Staten of Canada, regelt de Amerikaanse Federal Arbitration Act de interpretatie en handhaving van de overeenkomst tot arbitrage en de verklaring van afstand op het recht op representatieve acties van artikel 19.

 

U kunt op het volgende adres contact opnemen met SEGA:

SEGA Europe Limited

Customer Service Department

27 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9BW, Verenigd Koninkrijk

E-mail: customersupportuk@sega.co.uk

TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN ZIJN DE VOORBEELDBEDRIJVEN, ORGANISATIES, PRODUCTEN, MENSEN EN EVENEMENTEN DIE IN HET PRODUCT WORDEN AFGEBEELD FICTIEF EN IS ER GEEN RELATIE MET EEN ECHT BEDRIJF, ORGANISATIE, PRODUCT, PERSOON OF EVENEMENT BEDOELD OF KAN DAARUIT WORDEN AFGELEID.

DOOR HET PRODUCT TE BLIJVEN GEBRUIKEN, ERKENT U BIJ DEZEN DE VOORGAANDE OVEREENKOMST TE HEBBEN GELEZEN EN BEGREPEN EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN HET PRODUCT EEN ERKENNING IS VAN UW INSTEMMING AAN DE OVEREENKOMST GEBONDEN TE ZIJN.

 

ADDENDUM 1

OPEN DEV EN BESLOTEN BÈTA LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

 

In aanvulling op de bepalingen van de SEGA EULA die hierboven zijn uiteengezet, is dit artikel van toepassing op Open Dev- en Besloten Bèta-versies van de game, met als doel de videogame te evalueren. Voor alle duidelijkheid: de bepalingen van de SEGA EULA zijn van toepassing IN AANVULLING op de hieronder uiteengezette bepalingen van de Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA) voor Open Dev en Besloten Bèta.

 

LEES VOORDAT U DEZE SOFTWARE DOWNLOADT OF INSTALLEERT ZORGVULDIG DE SEGA EULA IN SAMENVATTING MET DE VOLGENDE OPEN DEV EN BESLOTEN BÈTA EULA ('GECOMBINEERDE EULA').  DOOR DEZE SOFTWARE TE DOWNLOADEN OF TE INSTALLEREN ERKENT U, ACCEPTEERT U EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U GEBONDEN BENT DOOR DE BEPALINGEN VAN DEZE GECOMBINEERDE EULA, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE ALGEMENE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPENBAARMAKING VAN BEDRIJFSEIGEN EN VERTROUWELIJKE INFORMATIE ('VERTROUWELIJKE INFORMATIE') VAN SEGA CORPORATION, GEVESTIGD OP 1-1-1 NISHI-SHINAGAWA, SHINAGAWA-KU, TOKIO, 141-0033, JAPAN EN AAN HAAR GELIEERDE BEDRIJVEN (COLLECTIEF 'SEGA' OF 'WIJ').  INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DE GECOMBINEERDE EULA, INSTALLEER OF DOWNLOAD DE SOFTWARE DAN NIET OF VERWIJDER HET SOFTWAREPROGRAMMA ONMIDDELLIJK.

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan een besloten bètatestomgeving met als enig doel het evalueren van bepaalde videogames (de 'Game') en het identificeren van zogenaamde bugs (de 'Besloten bèta'). Niets in deze Gecombineerde EULA mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van rechten of privileges van welke aard dan ook met betrekking tot de Besloten bèta. De Game wordt geleverd op basis van 'zoals deze is' en 'zoals beschikbaar' en SEGA geeft u geen enkele garantie, expliciet noch impliciet. 

Deze pre-releaseversie van de Game en alle softwareprogramma's of bestanden die aan u zijn verstrekt (via online verzending of anderszins), inclusief om te 'patchen' of 'bij te werken' (gezamenlijk 'Software'), evenals alle online of elektronische documentatie (de 'Documentatie'), en alle kopieën en afgeleide werken van dergelijke Software zijn auteursrechtelijk beschermde werken van SEGA. Op al het gebruik van de Game en de Software zijn de bepalingen van deze Gecombineerde EULA van toepassing. De Game wordt uitsluitend gedistribueerd voor gebruik door geautoriseerde personen die voorafgaande toestemming hebben gekregen voor het testen van de Game conform de bepalingen van deze Gecombineerde EULA ('Testers' of 'u'). Elk gebruik, reproductie of herdistributie van de Game dat niet uitdrukkelijk is toegestaan door de bepalingen van deze Gecombineerde EULA is uitdrukkelijk verboden.

Alleen Testers mogen deelnemen aan de Besloten bèta, en iedereen zonder dergelijke toestemming komt niet in aanmerking voor deelname aan deze Gecombineerde EULA. Gezien SEGA's toestemming voor uw deelname aan de Besloten bèta, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden:

1. Overeenkomst en Gebruiksvoorwaarden.

 1. U moet deze Gecombineerde EULA accepteren om toegang te krijgen tot de Game en deze te spelen.

 2. Deze Game is mogelijk niet geschikt voor kinderen jonger dan een bepaalde leeftijd. Waar mogelijk geeft SEGA met behulp van een gameclassificatie een indicatie van de geschikte leeftijd op basis van de inhoud van deze Game. De gameclassificatie is slechts een richtlijn en SEGA is niet aansprakelijk in het geval dat u van mening bent dat dergelijk materiaal niet onder alle omstandigheden geschikt is voor de leeftijdsclassificatie.

2. Toekenning van een licentie voor beperkt gebruik.

SEGA verleent u bij dezen, en door de Game en de Software te installeren aanvaardt u, een beperkte, niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie en het recht om één (1) exemplaar van de Game en de Software te installeren en te gebruiken voor persoonlijk gebruik op uw computerapparaat of hardware die u bezit of die onder uw persoonlijke beheer staat.

3. Werking van Besloten bèta

 1. Tijdens het spelen van de Software kunt u punten, uitrusting of andere waarde- of statusindicatoren verzamelen. Deze gegevens kunnen op elk moment tijdens het testproces worden gereset en kunnen worden gereset wanneer de specifieke softwarebuild, patch of update de testfase afsluit; 

 2. Door u aan te melden voor de Besloten bèta, gaat u ermee akkoord dat: (i) deelname aan de Besloten bèta op eigen risico is en dat u weet dat de Software en/of het Besloten bèta-materiaal bekende of onbekende bugs kan bevatten, (ii) eventuele waarde- of statusindicatoren die u door het spelen van de Game bereikt, op elk moment kunnen worden gewist, (iii) SEGA niet verplicht is om de Software gedurende enigerlei tijd kosteloos beschikbaar te stellen om te spelen, noch om deze überhaupt beschikbaar te stellen, en (iv) deze Gecombineerde EULA van toepassing is op uw gebruik van de Software tijdens de bètatestfase;

 3. Als onderdeel van de Besloten bèta kunt u toegang krijgen tot bepaalde Vertrouwelijke informatie met betrekking tot de Software. Deze Vertrouwelijke informatie zal strikt vertrouwelijk gehouden worden en mag niet verspreid of geopenbaard aan derden worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SEGA. Mogelijk moet u ook een geheimhoudingsverklaring ondertekenen die zal worden opgenomen in de bepalingen van deze Gecombineerde EULA. Openbaarmaking van deze Vertrouwelijke informatie zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SEGA zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van deze Gecombineerde EULA waarmee uw deelname aan de Besloten bèta onmiddellijk beëindigd wordt en houdt tevens een schending van de geheimhoudingsovereenkomst in. SEGA zal gerechtigd zijn om in dat geval alle rechtsmiddelen te gebruiken die beschikbaar zijn op grond van artikel 14 van de SEGA EULA zoals hiervoor uiteengezet;

 4. De Software kan mogelijk functies bevatten voor het verzamelen en volgen van informatie met betrekking tot het gebruik van de Software door Testers. U erkent dat SEGA gegevens verzamelt en mag verzamelen die zijn afgeleid van het spelen van de Game en het gebruik van de Software door u en dat SEGA zich het recht voorbehoudt om dergelijke informatie te verzamelen, op te slaan, te gebruiken en te analyseren. Het verzamelen en opslaan van de bovenstaande gegevens en gameplay is uitsluitend bedoeld om de bestaande functionaliteit van de Game mogelijk te maken, SEGA te helpen bij het beoordelen van verbeteringen aan de Game en andere games op basis van algemene speelpatronen en voor digitale beheerdoeleinden;

 5. Tester-accounts (inclusief maar niet beperkt tot sleutelcodes die worden verstrekt om toegang tot de Game mogelijk te maken) zijn onder geen enkele omstandigheid overdraagbaar; en

 6. Als onderdeel van de Besloten bèta kan u worden gevraagd om ons te voorzien van suggesties, opmerkingen, meldingen van merkbare bugs en andere feedback met betrekking tot de Software ('Feedback'). U verleent SEGA bij dezen het wereldwijde, exclusieve, overdraagbare, eeuwigdurende, niet-herroepbare, royaltyvrije, volledig betaalde recht om: (i) het maken, hebben gemaakt, gebruiken, kopiëren, wijzigen en afgeleide werken te maken van de Feedback als onderdeel van enig product, technologie, dienst, specificatie of documentatie van SEGA; (ii) het openbaar uitvoeren of weergeven, importeren, uitzenden, verzenden, distribueren, in licentie geven, aanbieden om te verkopen en verkopen, verhuren, leasen of uitlenen van kopieën van de Feedback die u of uw gebruikersnaam identificeert als de maker van de Feedback (en afgeleide werken daarvan en verbeteringen daarop), en (iii) de voorgaande rechten in sublicentie te geven aan derden, inclusief het recht om sublicenties aan verdere derden te verlenen.

4. Verantwoordelijkheden van Tester.

 1. Onderhevig aan de licentieverlening hierin, is het u niet toegestaan de Software, geheel of gedeeltelijk, te kopiëren, reproduceren, vertalen, reverse-engineeren, de broncode af te leiden, wijzigen, demonteren, decompileren of afgeleide werken maken op basis van de Software, of vermelding van eigendomsrechten op of in de Software te verwijderen. Het niet naleven van de beperkingen en restricties in dit artikel 4 zal resulteren in de onmiddellijke, automatische beëindiging van de licentie die hieronder wordt verleend en kan civielrechtelijke en/of strafrechtelijke sancties voor u tot gevolg hebben.

 2. U stemt ermee in dat u onder geen enkele omstandigheid:

(i) reproducties van de Software zult verkopen, een zekerheidsbelang erin zult verlenen of deze zult overdragen aan andere partijen op een manier die hierin niet uitdrukkelijk is toegestaan, noch mag u de Software verhuren, leasen of in licentie geven;

(ii) een CD-sleutel, serienummer, activeringscode of andere unieke identificatiecode of authenticatiemiddel die/dat door SEGA aan u is verstrekt, zult overdragen, verkopen of openbaren aan een persoon of entiteit anders dan SEGA;

(iii) de Game, of enig deel ervan, inclusief maar niet beperkt tot de Software, zult exploiteren voor commerciële doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot gebruik in een cybercafé, computergamecentrum of een andere locatiegebaseerde site;

(iv) de Game zult hosten, matchmaking-diensten voor de Game zult leveren of ontwikkelen of de communicatieprotocollen die door SEGA worden gebruikt zult onderscheppen, emuleren of omleiden op welke manier dan ook, inclusief maar niet beperkt tot protocolemulatie, tunneling, packetsniffing, het wijzigen of toevoegen van componenten aan de Game, gebruikmaken van een hulpprogramma of andere technieken die nu bekend zijn of hierna worden ontwikkeld, voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot ongeoorloofd netwerkspel via het internet, netwerkspel met gebruikmaking van commerciële of niet-commerciële spelnetwerken of als onderdeel van netwerken voor het samenvoegen van inhoud; of

(v) ongeoorloofde verbindingen met de Game of de Software tot stand zult brengen of onderhouden. Alle verbindingen met de Game, ongeacht of deze zijn gemaakt door de Software of door andere hulpmiddelen en hulpprogramma's, mogen alleen worden gemaakt via methoden en middelen die uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door SEGA en/of haar externe licentiegevers met betrekking tot de Game (indien van toepassing). U mag in geen geval verbinding maken met, of tools maken waarmee u of anderen verbinding kunnen maken met de interface of interfaces van de Game die niet uitdrukkelijk zijn bedoeld voor openbaar gebruik.

 1. U stemt ermee in dat ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van de Vertrouwelijke informatie SEGA onherstelbare schade zal berokkenen waarvoor haar rechtsmiddelen ontoereikend zouden zijn.  Derhalve stemt u ermee in dat SEGA, naast alle andere beschikbare rechtsmiddelen, het recht heeft op een onmiddellijk dwangbevel en andere rechtvaardige maatregelen met betrekking tot een schending of dreigende schending van deze Overeenkomst. U dient SEGA onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen indien u reden hebt om aan te nemen dat een persoon die toegang heeft gehad tot de Vertrouwelijke informatie, de bepalingen van deze Overeenkomst heeft geschonden of van plan is deze te schenden of anderszins Vertrouwelijke informatie openbaar te maken in strijd met de hierin opgenomen bepalingen.  Alle rechtsmiddelen die hierin uitdrukkelijk aan SEGA zijn toegekend, worden beschouwd als cumulatief met en sluiten enig ander rechtsmiddel niet uit dat hierbij, of door de wet of in billijkheid wordt verleend, en het gebruik door SEGA van een rechtsmiddel zal het gebruik van een ander rechtsmiddel niet uitsluiten.

5. Duur van de Open Dev en/of Besloten bèta.

De Game is een zogenoemde 'on-line' game waarmee u de Game via het internet kunt spelen. SEGA kan, op elk moment en naar eigen goeddunken, deze Gecombineerde EULA beëindigen en/of de werking of levering van de Game, of online functies of componenten, met of zonder kennisgeving beëindigen. In ieder geval zal deze Gecombineerde EULA onmiddellijk eindigen aan het einde van de Open Dev. Voor alle duidelijkheid: alle bepalingen in de SEGA EULA blijven van toepassing.

6. Beëindiging.

Deze Gecombineerde EULA blijft van kracht totdat deze wordt beëindigd en voor alle duidelijkheid: alle voorwaarden in de SEGA EULA blijven van toepassing. U kunt deze Gecombineerde EULA op elk moment beëindigen door: (i) de Software van uw harde schijf te verwijderen; en (ii) SEGA op de hoogte te stellen van uw voornemen om deze Gecombineerde EULA te beëindigen. SEGA kan deze Gecombineerde EULA naar eigen goeddunken om welke reden dan ook beëindigen. In dat geval moet u de Game onmiddellijk vernietigen en de Software van uw harde schijf verwijderen. Bij beëindiging van deze Gecombineerde EULA, om welke reden dan ook, worden alle hierin verleende licenties onmiddellijk beëindigd.

7. Patches en Updates.

SEGA kan patches, updates en aanpassingen aan de Software implementeren of leveren die moeten worden geïnstalleerd om de gebruiker de Game te laten blijven spelen. SEGA kan de Software op afstand updaten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Software die zich op de computer van de gebruiker bevindt, zonder medeweten of toestemming van de gebruiker, en u geeft hierbij SEGA uw toestemming om dergelijke patches, updates en aanpassingen aan de Game te implementeren en toe te passen.

8. Open Source Software.

De Gamesoftware bevat en/of maakt gebruik van open source software ('OSS') en software van derden ('SVD'). U gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan deze licentievoorwaarden met betrekking tot de OSS en SVD in de Software.

 

ADDENDUM 2

MODDING-BEPALINGEN

Waar mogelijk moedigt SEGA haar gebruikers aan om hun creativiteit te uiten en de ervaring van bepaalde games te verbeteren door modificaties (inclusief maar niet beperkt tot nieuwe items, wapens, personages, modellen, texturen, niveaus, verhaallijnen, muziek en speltypes) te creëren voor gebruik met het product ('Mod' of 'Mods'). Ter bescherming van SEGA, het Product, eventuele externe licentiegevers die intellectueel eigendom in licentie hebben gegeven aan SEGA voor gebruik in het Product, en gebruikers die Mods maken, zijn de volgende bepalingen van toepassing ('Modding-bepalingen'). Lees deze bepalingen zorgvuldig door voordat u Mods maakt, deelt, distribueert, gebruikt of anderszins exploiteert.

Let op: voor bepaalde games verbiedt SEGA het maken van Mods. Dit kan veroorzaakt worden door licentiekwesties van derden die verhinderen dat SEGA zijn gebruikers kan toestaan Mods te maken. In dergelijke gevallen hebt u niet het recht om Mods voor dat Product te maken en zijn de Modding-bepalingen niet van toepassing.

Ga naar de desbetreffende Modding-pagina (zoals hieronder gedefinieerd) om te zien voor welke Producten het maken van Mods toegestaan is. Neem contact op met de klantenservice van SEGA (customersupportuk@sega.co.uk) indien u niet zeker weet of het maken van Mods voor uw Product verboden is. Houd er rekening mee dat lokale wetten in uw respectievelijke rechtsgebied mogelijk kunnen vereisen dat u een bepaalde leeftijd hebt om wettelijke overeenkomsten aan te gaan, zoals de Modding-bepalingen. In het geval dat u de vereiste leeftijd nog niet hebt bereikt, mag u geen Mods creëren, tenzij uw ouder of wettelijke voogd deze bepalingen heeft gelezen en ermee akkoord gaat. De licentie die wij u verstrekken om Mods voor het Product te maken en te gebruiken, kan worden ingetrokken indien u de Modding-bepalingen schendt.

1. EIGENDOM

U erkent dat u geen eigendom of ander eigendomsbelang zult hebben in het Product en/of enigerlei Mods die u maakt, behalve zoals uitdrukkelijk hierin vermeld. Door u gemaakte Mods zijn alleen uw eigendom voor zover de Mod uw originele creatieve werk bevat. U erkent en stemt ermee in dat alle rechten, eigendomsrechten en belangen in enig element van de Mod die intellectuele eigendomsrechten vertegenwoordigen, omvatten, ontlenen aan of gebaseerd zijn op enig intellectueel eigendomsrecht op het Product (inclusief maar niet beperkt tot computercode, thema's, objecten, personages, namen van personages, verhalen, dialogen, uitdrukkingen, locaties, concepten, illustraties, afbeeldingen, animatie, geluiden, muzikale composities, audiovisuele effecten of tekst), inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendommen daarin en/of daaraan gerelateerd, al dan niet geregistreerd of registreerbaar, eigendom zijn van of ten behoeve van SEGA en haar licentiegevers.

U hebt geen recht op enigerlei vergoeding voor het maken van Mods, behalve als onderdeel van een afzonderlijke uitdrukkelijke overeenkomst tussen u en SEGA. U erkent en stemt er eveneens mee in dat SEGA de Mod op elke manier die zij gepast acht mag gebruiken.

2. LICENTIE

Afhankelijk van uw naleving van de bepalingen en voorwaarden van de SEGA EULA en de Modding-bepalingen, verleent SEGA u hierbij een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt, volledig herroepbaar recht en licentie voor het installeren, openen en gebruiken van de Modding Tools in de game, enigerlei grafische materialen en/of andere gerelateerde hulpmiddelen die door SEGA worden geleverd ('Modding Tools'), uitsluitend en exclusief om Mods te maken voor gebruik met het Product en om die Mods te publiceren op de toepasselijke door SEGA goedgekeurde Modding-webpagina van derden voor het Product ('Modding-bibliotheken'). Houd er rekening mee dat bepaalde Modding-bibliotheken eigendom zijn van en beheerd worden door externe partijen zoals Valve (https://store.steampowered.com/), EPIC (https://www.epicgames.com/store/en-US/) en mod.io https://mod.io/ (gezamenlijk de “Platforms van derden”) en mogelijk onderworpen zijn aan door die Platforms van derden gepubliceerde aanvullende algemene voorwaarden. U erkent en gaat ermee akkoord dat het gebruik van de Modding Tools naar eigen goeddunken en risico is en dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle verplichtingen, schade of verliezen die voortvloeien uit uw registratie, toegang tot en gebruik van de Modding Tools.

U stemt ermee in de Modding Tools te gebruiken om Mods te maken op een manier die consistent is met deze Overeenkomst en met enigerlei door de Platforms van derden gepubliceerde aanvullende bepalingen, inclusief een overeenkomst dat u de Modding Tools en/of Mods of andere kopieën daarvan niet zult verkopen, verhuren, leasen, in licentie geven, distribueren of anderszins overdragen of exploiteren voor commercieel gewin of anderszins, behalve voor zover als toegestaan door deze Overeenkomst en/of de Platforms van derden. Een schending van de bepalingen van deze licentie vormt een belangrijke schending die tot gevolg heeft dat de SEGA EULA (inclusief de Modding-bepalingen) wordt beëindigd en dat u civielrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid ten laste kan worden gelegd.

Met inachtneming van de bovengenoemde toekenning van rechten verleent u hierbij SEGA, aan haar gelieerde ondernemingen, haar licentiegevers en enigerlei Platform van derden alle benodigde toestemmingen, vrijwaringen en een niet-herroepbare, sublicentieerbare, wereldwijde, royaltyvrije, eeuwigdurende licentie en het recht om enigerlei Mod te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aan te passen, weer te geven, te distribueren of anderszins te exploiteren, die naar de Modding-bibliotheken is geüpload op een manier die SEGA en/of enig Platform van derden geschikt achten voor gebruik met het Product. U doet afstand van en stemt ermee in om nooit enige morele rechten of soortgelijke rechten te doen gelden jegens SEGA, aan haar gelieerde ondernemingen, licentiegevers of Platforms van derden, ongeacht de toewijzing, die u in of voor enige Mod hebt.

3. CONTENTBEPERKINGEN

Elk element dat u in uw Mod opneemt (met uitzondering van de Modding Tools), moet uw eigen originele werk zijn dat door u is gemaakt of u moet de vereiste toestemmingen hebben verkregen om dergelijke materialen te gebruiken. U bent verantwoordelijk voor de inhoud van alle Mods die u maakt en publiceert in de Modding-bibliotheken en u garandeert en verklaart aan SEGA en enigerlei Platform van derden dat uw Mods het volgende niet bevatten:

 1. materialen die discriminerend, racistisch, obsceen, lasterlijk, aanstootgevend, illegaal, smadelijk, ongepast, invasief zijn of de reputatie of goodwill van SEGA en/of haar licentiegevers nadelig kunnen beïnvloeden;

 2. enige gelijkenis met een herkenbaar merk, personage of persoonlijkheid van derden, inclusief maar niet beperkt tot handelsmerken, logo's of activa van derden behalve de activa die SEGA in de Modding Tools aan u heeft verstrekt voor zover nodig voor het maken van de Mod voor gebruik met het Product;

 3. zonder toestemming activa van andere games die gepubliceerd zijn door SEGA en aan haar gelieerde ondernemingen of enige andere derde partij, waar een dergelijk gebruik een inbreuk is op de intellectuele eigendomsrechten van derden;

 4. materialen die niet voldoen aan aanvullende instructies die door SEGA en/of de Platforms van derden aan u zijn verstrekt zoals gepubliceerd in de Modding-bibliotheken of in de Modding Tools en die van tijd tot tijd door SEGA en/of de Platforms van derden kunnen worden bijgewerkt;

 5. kwaadaardige code, inclusief virussen, spyware, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, annuleringsbots, beschadigde gegevens of andere content die kwaadaardige code bevat of op enigerlei wijze de werking van het Product beschadigt of verstoort.

SEGA monitort of controleert niet vooraf Mods die worden geüpload naar de Modding-bibliotheken en controleert, ondersteunt of onderschrijft Mods niet. U bent zelf verantwoordelijk voor uw Mod en kunt aansprakelijk worden gehouden voor elke Mod die u maakt en uploadt naar de Modding-bibliotheken. SEGA en de Platforms van derden behouden zich het recht voor om geheel naar eigen inzicht en goeddunken Mods uit de Modding-bibliotheken te verwijderen, uit te schakelen, te blokkeren, te bewerken of te verplaatsen om welke reden dan ook, met inbegrip van wanneer SEGA vaststelt dat de Mods in strijd zijn met deze overeenkomst. Voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, aanvaardt SEGA geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de Mods of voor het verwijderen van Mods of het niet of vertraagd verwijderen van dergelijke Mods.

4. SCHADELOOSSTELLING

U stemt ermee in om SEGA en haar moedermaatschappijen, aan haar gelieerde ondernemingen, licentiegevers, licentiehouders, aannemers, functionarissen, directeuren en werknemers en de Platforms van derden schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van schade, verliezen, kosten en uitgaven (inclusief advocatenhonoraria) die direct of indirect voortvloeien uit handelingen en omissies in verband met het gebruik van elke Mod die u maakt en publiceert, inclusief maar niet beperkt tot enige bewering dat de Mod het auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim, privacy of ander intellectuele eigendom of andere rechten van een derde partij schendt of een andere schending van deze bepalingen.

5. ONZE AANSPRAKELIJKHEID

WIJ BIEDEN HET PRODUCT, DE MODDING TOOLS EN ALLE MODS AAN OP BASIS VAN 'ZOALS DEZE IS' EN ALLE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN AFGEWEZEN VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE WET. U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW EXCLUSIEVE OPLOSSING VOOR ENIG GESCHIL MET SEGA IS OM NIET LANGER GEBRUIK TE MAKEN VAN HET PRODUCT (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE MODDING TOOLS EN/OF ENIGERLEI MODS). IN GEEN GEVAL ZULLEN SEGA EN HAAR LICENTIEGEVERS OF ENIGERLEI PLATFORM VAN DERDEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, UITZONDERLIJKE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, AANKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES; VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST; OF ONDERBREKING VAN BEDRIJFSVOERING) OP WAT VOOR MANIER DAN OOK VEROORZAAKT EN VOLGENS WELKE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID DAN OOK, HETZIJ OP GROND VAN EEN OVEREENKOMST, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID OF ANDERSZINS) DIE OP ENIGE MANIER VOORTVLOEIT UIT HET PRODUCT, DE MODDING TOOLS EN ENIGERLEI MODS. OMDAT SOMMIGE STATEN OF JURISDICTIES DE UITSLUITING OF DE BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE EN/OF PERSOONLIJK LETSEL, OVERLIJDEN, FRAUDE EN/OF BEPAALDE IMPLICIETE GARANTIES NIET TOESTAAN, ZAL IN DERGELIJKE STATEN OF JURISDICTIES DE AANSPRAKELIJKHEID VAN SEGA EN HAAR LICENTIEGEVERS BEPERKT ZIJN TOT HET MAXIMAAL DOOR DE WET TOEGESTANE.

6. BEËINDIGING

SEGA en de Platforms van derden behouden zich het recht voor om de toegang tot of de licentie voor Mods, Modding Tools en de Modding-bibliotheken op elk gewenst moment en om welke reden dan ook op te schorten of te beëindigen.  Indien u clausule 2 en 3 van de Modding-bepalingen op enigerlei wijze schendt, wordt uw licentie om het Product, de Modding Tools en/of enigerlei Mods te gebruiken automatisch en zonder kennisgeving beëindigd. Uw toekenning van de licentie aan SEGA voor het gebruik van Mods die u maakt en publiceert in de Modding-bibliotheken, blijft na beëindiging van de licentie geldig.

Omdat SEGA onherstelbaar beschadigd zou worden indien de bepalingen van deze Overeenkomst niet specifiek werden afgedwongen, stemt u ermee in dat SEGA het recht heeft de vereiste stappen te ondernemen, met inbegrip van het uitvaardigen van een gerechtelijk bevel en andere billijke rechtsmiddelen, naast alle andere rechtsmiddelen die haar op grond van de toepasselijke wetgeving ter beschikking staan.

7. DIVERSEN

Deze Overeenkomst vertegenwoordigt de volledige overeenkomst tussen u en SEGA met betrekking tot Mods en de Modding Tools en vervangt alle eerdere overeenkomsten en verklaringen, garanties of afspraken tussen u en SEGA (ongeacht of deze onachtzaam of schuldeloos zijn gedaan, maar met uitsluiting van frauduleuze handelingen) met betrekking tot hetzelfde onderwerp.  SEGA behoudt zich het recht voor om deze bepalingen op elk moment en op elke manier te wijzigen of aan te passen, zonder enige aansprakelijkheid jegens SEGA en naar goeddunken van SEGA. Elke wijziging of aanpassing van deze bepalingen zal gepubliceerd worden op http://www.sega.co.uk/EULA.

Check out the latest mobile games.
A blog about the latest mobile games.
Subscribe to me on YouTube