SEGA NL - EULA

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

DEZE SOFTWARE WORDT IN LICENTIE GEGEVEN, NIET VERKOCHT. SEGA CORPORATION 1-1-1 Nishi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokio, 141-0033, Japan en aan haar gelieerde bedrijven (gezamenlijk 'SEGA' of 'Wij') behouden zich alle niet nadrukkelijk aan u verleende rechten voor.  De producten die onder deze licentie vallen, worden in deze licentie de Gamesoftware, Editors, Aanvullende content, Fysiek materiaal en Sleutelcode (elk zoals hieronder gedefinieerd) en gezamenlijk het 'Product' genoemd.

Indien u vragen hebt over deze overeenkomst, kunt u contact opnemen met SEGA, 27 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9BW, Verenigd Koninkrijk, Attn. Legal Department.

Dit is een wettelijke overeenkomst tussen u en SEGA.  Lees deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers ('Overeenkomst') zorgvuldig door voordat u het spel ('GAMESOFTWARE') dat u hebt aangeschaft installeert, opent of gebruikt, de bewerkingssoftware die u zojuist hebt gedownload of een deel van de Gamesoftware of enigerlei software van een derde partij, door SEGA geautoriseerd voor gebruik met de Gamesoftware, waarmee u nieuwe varianten, modificaties, afleidingen, aanpassingen, kopieën of verbeteringen van de Gamesoftware ('EDITORS') kunt vervaardigen, enigerlei andere content die beschikbaar is om te downloaden hetzij om te kopen of aangeboden zonder kosten door SEGA ('AANVULLENDE CONTENT'), de verpakking, gedrukte handleidingen en alle andere materialen die bij de Gamesoftware inbegrepen zijn, indien van toepassing (de 'FYSIEKE MATERIALEN'), en de unieke alfanumerieke reeks cijfers die op de handleiding is afgedrukt en/of andere documenten die bij de Fysieke materialen inbegrepen zijn of elektronisch aan u zijn geleverd en waarmee u bij activering op een platform van derden ('SLEUTELCODE') de Gamesoftware kunt inwisselen, openen, downloaden en gebruiken. De Gamesoftware omvat alle software die bij de videogame is inbegrepen, de bijbehorende media, mogelijke updates en upgrades die de software vervangen of aanvullen en die niet worden gedistribueerd onder een afzonderlijke licentie, de bijbehorende media, alle software die gekoppeld is aan de online modus van de videogame, alle online of elektronische documentatie en alle kopieën van dergelijke software en materialen.

Vraag ons ernaar indien u iets niet begrijpt.  SEGA verzoekt u contact op te nemen met een van de klantenservicecentra die genoemd worden in de informatie bij de Producten. Let op: er kunnen kosten verbonden zijn aan het telefonisch contact opnemen met het klantenservicecentrum.

BELANGRIJK - LEES DIT ZORGVULDIG DOOR: DOOR DIT PRODUCT TE INSTALLEREN, OPENEN, KOPIËREN EN/OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN, ERKENT U, GAAT U AKKOORD EN STEMT U ER BIJ DEZEN MEE IN DAT U GEBONDEN BENT AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST (INCLUSIEF ENIGERLEI EN ALLE AANGEHANGEN ADDENDA BIJ DEZE OVEREENKOMST). SEGA BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM DEZE OVEREENKOMST TE ALLEN TIJDE OP ENIGERLEI WIJZE TE WIJZIGEN OF AAN TE PASSEN, NAAR EIGEN INZICHT VAN SEGA EN ZONDER ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VOOR SEGA. DEZE OVEREENKOMST, DIE VAN TIJD TOT TIJD GEWIJZIGD KAN WORDEN, IS IN TE ZIEN OP http://www.sega.co.uk/EULA EN MOET BEGREPEN WORDEN IN SAMENHANG MET HET PRIVACYBELEID VAN SEGA (IN TE ZIEN OP http://www.sega.co.uk/Privacy) EN HET COOKIEBELEID VAN SEGA (IN TE ZIEN OP http://www.sega.co.uk/cookiepolicy). DE OVEREENKOMST IS VAN TOEPASSING OP ALLE GEBRUIKERS VAN HET PRODUCT, INCLUSIEF GEBRUIKERS DIE OOK BIJGEDRAGEN HEBBEN WAT BETREFT CONTENT, INFORMATIE EN ANDERE MATERIALEN OF SOFTWARE.  INDIEN U NIET INSTEMT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, IS HET U NIET TOEGESTAAN DE PRODUCTEN TE INSTALLEREN, OPENEN, KOPIËREN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN.  INDIEN U NIET TEVREDEN BENT OVER HET PRODUCT OF ENIGERLEI ANDERE MATERIALEN OF INFORMATIE WELKE BESCHIKBAAR GEMAAKT IS DOOR OF VIA SEGA, IS UW ENIGE RECHTSMIDDEL HET NIET LANGER GEBRUIKEN VAN EEN DERGELIJK PRODUCT.  UW OVEREENKOMST MET SEGA BETREFFENDE DE NALEVING VAN DE OVEREENKOMST GAAT ONMIDDELLIJK IN WANNEER U AANVANGT HET PRODUCT TE GEBRUIKEN.  INDIEN U NIET INSTEMT MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN IN DEZE OVEREENKOMST, DIENT U HET PRODUCT NIET TE DOWNLOADEN OF TE GEBRUIKEN EN SEGA ZAL U NIET DE LICENTIE VERLENEN NOCH GEACHT WORDEN DEZE TE VERLENEN OM DE PRODUCTEN TE INSTALLEREN EN TE GEBRUIKEN.

ANNULERINGSRECHTEN: DIGITALE CONTENT

VOOR ELKE AANKOOP VAN DIGITALE CONTENT (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GAMESOFTWARE, EDITORS, AANVULLENDE CONTENT, VIRTUELE VALUTA, VIRTUELE GOEDEREN EN/OF SLEUTELCODE) GAAT U ERMEE AKKOORD DAT SEGA HET PRODUCT ONMIDDELLIJK NADAT WE UW BESTELLING HEBBEN GEACCEPTEERD AAN U BESCHIKBAAR STELT OM TE DOWNLOADEN EN TE GEBRUIKEN. ZODRA HET BESCHIKBAAR IS GESTELD HEBT U, VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, NIET HET RECHT OM UW BESTELLING TE ANNULEREN OF EEN BEROEP TE DOEN OP EEN "BEDENKTIJD" EN KUNT U GEEN TERUGBETALING VERKRIJGEN, TENZIJ DIT EXPLICIET DOOR ONS OF DE EXTERNE RETAILER GESTELD IS.

1. ERKENNING VAN HET PRIVACYBELEID EN AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN DOOR DE GEBRUIKER

Het product wordt aangeboden op voorwaarde dat u zich houdt aan alle voorwaarden en bepalingen die in dit document zijn opgenomen evenals alle andere operationele regels, beleid en procedures.  Bovendien kunnen sommige applicaties die worden aangeboden via of in verband met het Product onderworpen zijn aan aanvullende algemene voorwaarden zoals die van tijd tot tijd door SEGA worden gepubliceerd.  Eventuele belangrijke wijzigingen aan de Overeenkomst zullen eveneens onder uw aandacht gebracht worden door deze te publiceren op http://www.sega.co.uk/EULA

Dergelijke belangrijke wijzigingen worden onmiddellijk van kracht en zijn vanaf de datum van publicatie van toepassing op geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst.  Wanneer u het Product blijft gebruiken nadat de Overeenkomst gewijzigd is, betekent dit dat u akkoord gaat met de wijziging.

Door het Product te gebruiken, erkent u dat u de voorwaarden van ons Privacybeleid, zoals gepubliceerd op http://www.sega.co.uk/Privacy hebt gelezen en begrepen.

Lokale wetten in uw respectievelijke rechtsgebied kunnen mogelijk vereisen dat u een bepaalde leeftijd hebt om bepaalde wettelijke overeenkomsten aan te gaan, zoals de voorwaarden van deze Overeenkomst.

In het geval dat u de vereiste leeftijd nog niet hebt bereikt, mag u dit Product niet langer gebruiken, tenzij uw ouder of wettelijke voogd deze voorwaarden heeft gelezen en ermee akkoord gaat. Lokale wetten kunnen ook vereisen dat kinderen onder een bepaalde leeftijd worden begeleid tijdens hun gebruik van het Product. Door het Product te gebruiken garandeert u dat u oud genoeg bent om het Product zonder toezicht te gebruiken. Indien u jonger bent dan de vereiste leeftijd, garandeert uw ouder of wettelijke voogd dat deze te allen tijde toezicht houdt op uw gebruik van het product.

Dir Product is mogelijk niet geschikt voor kinderen jonger dan een bepaalde leeftijd. Waar mogelijk geeft SEGA met behulp van een gameclassificatie een indicatie van de geschikte leeftijd op basis van de inhoud van het product.  De gameclassificatie is slechts een richtlijn en SEGA is niet aansprakelijk in het geval dat u van mening bent dat dergelijk materiaal niet onder alle omstandigheden geschikt is voor de leeftijdsclassificatie. Let op: niet alle functies van het Product hebben een classificatie en sommige functies kunnen derhalve niet voor minderjarigen geschikt taalgebruik en materiaal bevatten.

2. LICENTIE VOOR BEPERKT GEBRUIK

Onder voorbehoud van uw naleving van de bepalingen en voorwaarden van de Overeenkomst, verleent SEGA u hierbij een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt, volledig herroepbaar recht en licentie om één (1) exemplaar van het Product uitsluitend voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik te installeren, op te starten en te gebruiken. Deze Overeenkomst zal eveneens van toepassing zijn op patches, updates of upgrades die u voor een van de Producten kunt verkrijgen.  IN OVEREENSTEMMING MET EN ZONDER BEPERKING VAN DE BEPALINGEN OF BESCHERMINGEN DIE HIERIN WORDEN VERMELD, IS HET DUPLICEREN, KOPIËREN OF ENIGERLEI VORM VAN REPRODUCTIE VAN HET PRODUCT OF DAARAAN GERELATEERDE MATERIALEN, NAAR ENIGE ANDERE SERVER OF LOCATIE VOOR HET DOEN VAN ENIGE ANDERE VORM VAN REPRODUCTIE OF ENIGE VORM VAN DISTRIBUTIE UITDRUKKELIJK EN EXPLICIET VERBODEN, BEHALVE WAAR WETTELIJK TOEGESTAAN. Alle rechten die niet specifiek zijn verleend onder deze Overeenkomst zijn bij dezen voorbehouden aan SEGA en, indien van toepassing, aan haar licentiegevers.

Het is u niet toegestaan betrokken te zijn bij of de oorzaak te zijn van de verkoop of andere commerciële distributie of commerciële exploitatie (bijv. door huren, licentiëren, in sublicentie geven, leasen, verspreiden, uploaden, downloaden, verzenden, al dan niet op basis van pay-per-play of anderszins) van het Product (of enig deel daarvan), zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van een geautoriseerde vertegenwoordiger van SEGA.

3. GEEN RECHT OP EIGENDOM

U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT U GEEN EIGENDOM OF ANDER EIGENDOMSRECHT HEEFT OP HET PRODUCT, EN U ERKENT EN AANVAARDT DAT AL DEZE RECHTEN EIGENDOM ZIJN EN VOOR ALTIJD ZULLEN ZIJN VAN SEGA.  Behalve zoals hierin uitdrukkelijk in licentie gegeven aan u, zijn alle rechten, aanspraken op en belangen in het Product en alle en enigerlei bijbehorende auteursrechten, handelsmerken en intellectuele eigendommen daarin en/of daarmee verbonden en alle kopieën daarvan (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, patches, updates, kopieën, afgeleide werken, titels, computercode, thema's, objecten, personages, personagenamen, verhalen, dialogen, slogans, locaties, concepten, illustraties, afbeeldingen, animatie, geluiden, muzikale composities, audiovisuele effecten, teksten, werkwijzen, morele rechten, "applets" opgenomen in het Product en enigerlei bijbehorende documentatie) eigendom van SEGA of de licentiegevers van SEGA.

Het Product wordt beschermd door Britse auteursrechtwetten, internationale auteursrechtverdragen en conventies en andere wetten. Alle rechten zijn voorbehouden. Het Product bevat bepaalde gelicentieerde materialen en SEGA en de licentiegevers van SEGA kunnen hun rechten beschermen in geval van schending van deze Overeenkomst.

Deze licentie geeft u geen enkele recht op of eigendom van het Product en dient niet te worden opgevat als een verkoop of overdracht van enigerlei intellectuele eigendomsrechten in of met betrekking tot het Product.

4. GEEN VERKOOP OF TOEWIJZING

SEGA erkent de overdracht van het Product niet en ter voorkoming van eventuele twijfel, dit omvat de afzonderlijke overdracht van afzonderlijke componenten van het Product (inclusief de Gamesoftware, Editors, Aanvullende content, Fysiek materiaal en Sleutelcode).  Derhalve mag u uw rechten, verantwoordelijkheden of verplichtingen onder deze Overeenkomst, hetzij geheel hetzij gedeeltelijk, niet weggeven, kopen, verkopen, onderhandelen, verhandelen, te koop aanbieden, in licentie geven of anderszins afstoten, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SEGA.  Elke poging daartoe is ongeldig en heeft geen effect.

5. DOOR GEBRUIKER GEGENEREERDE MATERIALEN

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de aan u verstrekte Editors voor gebruik met de Gamesoftware, of andere software van derden waarvoor toestemming is om die te gebruiken met het Product, en die de synchronisatie van door u gemaakte audio-, visuele of audiovisuele content mogelijk maken, inclusief maar niet beperkt tot "Laten we spelen"-video's, Twitch-streams ("Door gebruiker gegenereerde content") met de Gamesoftware en/of audiovisuele content geproduceerd met de Gamesoftware ("Gamebeelden"). Deze clausule is niet van toepassing op het maken van zogenaamde Mods (zoals gedefinieerd in het Addendum), die vallen onder de aanvullende voorwaarden in het Addendum die van toepassing zijn en deel uitmaken van deze Overeenkomst.

SEGA erkent en stemt ermee in dat alle rechten, titels en belangen in de door de gebruiker gegenereerde content (met uitzondering van enigerlei Gamesoftware of Gamebeelden) aan u toebehoren. Voor zover vereist door SEGA, verleent u met betrekking tot de door gebruikers gegenereerde inhoud, automatisch SEGA het onherroepelijke, eeuwigdurende, royalty-vrije, sublicentieerbare recht en licentie om onder alle toepasselijke auteursrechten en wetgeving inzake intellectuele eigendomsrechten deze te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, uitvoeren, weergeven, distribueren en anderszins exploiteren en/of de door de gebruiker gegenereerde content (of een deel daarvan) te verwijderen op enigerlei manier die SEGA goeddunkt.

SEGA verleent u hierbij een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt, volledig herroepelijk recht en toestemming om de Gamesoftware of Gamebeelden te gebruiken met uw door de gebruiker gegenereerde content, onder voorbehoud van de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst en alle andere beleidsmaatregelen die SEGA van tijd tot tijd publiceert. De licentie die u hebt gekregen om de Gamesoftware en Gamebeelden te synchroniseren met uw door gebruiker gegenereerde content bevat geen rechten op (a) doorverkoop van de Gamesoftware of Gamebeelden; (b) de distributie, openbare uitvoering of openbare vertoning van enigerlei Gamesoftware of Gamebeelden anders dan zoals hierin uitdrukkelijk of in enig beleid gepubliceerd door SEGA is toegestaan; (c) het wijzigen of anderszins maken van enigerlei afgeleid gebruik van de Gamesoftware of Gamebeelden of enig deel daarvan om wat voor reden dan ook. U erkent en gaat ermee akkoord dat alle rechten, aanspraken en belangen in de Gamesoftware en Gamebeelden in enigerlei deel van de wereld en al dan niet geregistreerd of registreerbaar en in de ruimste zin daarvan en voor de volledige duur daarvan en alle uitbreidingen en vernieuwingen daarvan, ten voordele van SEGA zijn en ons eigendom of dat van onze groepsmaatschappijen zullen blijven.

U verklaart en garandeert bij dezen dat enige door gebruiker gegenereerde content die u synchroniseert met de Gamesoftware en/of Gamebeelden niet discriminerend, racistisch, obsceen, lasterlijk, aanstootgevend, illegaal, beledigend, ongepast of invasief zal zijn noch nadelige gevolgen zal hebben voor de reputatie of goodwill van SEGA.

U verklaart en garandeert bij dezen dat alle door gebruiker gegenereerde content welke gesynchroniseerd is met de Gamesoftware en Gamebeelden en het daaropvolgende gebruik en exploitatie van enigerlei van die materialen door u en/of SEGA, geen inbreuk maakt op enig recht van een persoon (zakelijk of anderszins) of anderszins resulteert in enige potentiële aansprakelijkheid jegens SEGA en niet zal worden gebruikt voor commerciële exploitatie door u (via pay-per-play of timesharing-services of anderszins) tenzij uitdrukkelijk toegestaan door SEGA.

6. LICENTIEVOORWAARDEN

U stemt ermee in het Product, of een deel ervan, alleen te gebruiken op een manier die consistent is met deze Overeenkomst, en HET IS U NIET TOEGESTAAN:

(a) het Product of een van de onderdelen daarvan commercieel te exploiteren, inclusief, maar niet beperkt tot een cyber (internet)-café, computergamingcentrum of een andere locatie;

(b) het Product te gebruiken of het gebruik van het Product toe te staan tegelijkertijd op meer dan één computer, gameconsole, mobiel apparaat, handheldapparaat of PDA, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door SEGA;

(c) het Product te gebruiken in, of het gebruik van een dergelijk Product toe te staan in, of het Product beschikbaar te stellen voor gebruik in een netwerk, multi-useropzet, remote access-opzet, inclusief waar het kan worden gedownload door meerdere gebruikers;

(d) dit Product of kopieën ervan te verkopen, verhuren, leasen, licentiëren, distribueren of anderszins overdragen;

(e) te reverse-engineeren, broncode af te leiden, wijzigen, decompileren, demonteren, kopiëren of afgeleide werken van het Product te maken, geheel of gedeeltelijk, behalve waar wettelijk toegestaan;

(f) beveiligingen, eigendomskennisgevingen of labels op of in het Product verwijderen, uitschakelen of omzeilen, inclusief maar niet beperkt tot het verwijderen van de Sleutelcode van de Fysieke Materialen die bij het Product zijn inbegrepen;

(g) het Product of een kopie of adaptatie ervan te exporteren of opnieuw te exporteren in strijd met toepasselijke wetten of voorschriften;

(h) gegevens of uitvoerbare programma's creëren die gegevens of functionaliteit in het Product nabootsen, tenzij dergelijke functionaliteit aan u wordt verstrekt in de Editors.

Indien u deze Overeenkomst op enige wijze schendt, wordt uw recht om het Product onder deze Overeenkomst te gebruiken automatisch en zonder kennisgeving beëindigd. Uw schending van dit artikel vormt een belangrijke schending van deze overeenkomst en/of van toepasselijke wetten en verdragen inzake auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, en kan civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid voor u tot gevolg hebben.

Verder stemt u ermee in dat u zich zult houden aan de veiligheidsinformatie, onderhoudsinstructies of andere relevante kennisgevingen in de handleiding of andere documentatie die bij het Product wordt geleverd.

7. GARANTIEDISCLAIMERS; BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

VOOR ZOVER DIT VOLGENS TOEPASSELIJK RECHT TOEGESTAAN IS, GAAT U UITDRUKKELIJK AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT UITSLUITEND VOOR EIGEN RISICO IS EN DAT HET VOLLEDIGE RISICO MET BETREKKING TOT BEVREDIGENDE KWALITEIT, PRESTATIES, NAUWKEURIGHEID EN INSPANNINGEN BIJ U LIGT.  BEHALVE MET BETREKKING TOT DE BEPERKTE GARANTIE DIE SEGA IN ARTIKEL 15 VAN DEZE OVEREENKOMST BIEDT EN VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, WORDT HET PRODUCT AAN U GELEVERD OP BASIS VAN "ZOALS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" MET ALLE FOUTEN EN ZONDER ENIGE GARANTIE VERSTREKT EN SEGA WIJST HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT HET PRODUCT AF, HETZIJ EXPLICIET HETZIJ IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, VAN BEVREDIGENDE KWALITEIT, VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VAN NAUWKEURIGHEID, VAN ONGESTOORD GEBRUIK EN HET NIET INBREUK MAKEN OP RECHTEN VAN DERDEN.  ZONDER HET VOORAFGAANDE TE BEPERKEN, BIEDEN WE GEEN GARANTIE DAT (A) HET PRODUCT AAN UW VEREISTEN ZAL VOLDOEN, (B) UW GEBRUIK VAN HET PRODUCT ONONDERBROKEN, PUNCTUEEL, VEILIG OF FOUTLOOS ZAL ZIJN, (C) HET PRODUCT INTRA-OPERABEL OF COMPATIBEL MET UW APPARAAT EN SOFTWARE ZAL ZIJN, OF (D) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN UIT HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT EFFECTIEF, NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN.  GEEN ENKELE MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES GEGEVEN DOOR SEGA OF DOOR HAAR GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER(S) ZAL EEN GARANTIE CREËREN.

OP ENIG MOMENT IN DE TOEKOMST KAN HET PRODUCT VEROUDERD RAKEN, EN SEGA IS NIET VERPLICHT HET PRODUCT TE UPDATEN.  DE DISCLAIMERS VAN AANSPRAKELIJKHEID IN DIT ARTIKEL ZIJN VAN TOEPASSING OP ENIGERLEI SCHADE OF LETSEL ALS GEVOLG VAN FALEN VAN UITVOERING, FOUT, NALATIGHEID, ONDERBREKING, VERWIJDERING, DEFECTEN, VERTRAGING IN WERKING OF TRANSMISSIE, COMPUTERVIRUSSEN, COMMUNICATIELIJNSTORING, DIEFSTAL OF VERNIETIGING OF ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT, WIJZIGING VAN OF GEBRUIK VAN HET PRODUCT, HETZIJ DOOR CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIG GEDRAG, NALATIGHEID OF ENIGE ANDERE ACTIE.  HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT OF HET DOWNLOADEN OF ANDERSZINS VERWERVEN VAN ENIGERLEI MATERIALEN VIA OF IN VERBAND MET HET PRODUCT GEBEURT GEHEEL NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN OP EIGEN RISICO EN MET UW INSTEMMING DAT UITSLUITEND U VERANTWOORDELIJK ZULT ZIJN VOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS DIE HET GEVOLG IS VAN DEZE ACTIVITEITEN.

SEGA GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE BETREFFENDE DE GESCHIKTHEID VAN DE INFORMATIE IN HET PRODUCT, INFORMATIE EN/OF AANVERWANTE GRAPHICS GEPUBLICEERD ALS ONDERDEEL VAN HET PRODUCT VOOR WELK DOEL DAN OOK.  HET PRODUCT, DE INFORMATIE EN DAARMEE VERBAND HOUDENDE GRAFISCHE GEGEVENS DIE ALS ONDERDEEL VAN HET PRODUCT WORDEN GEPUBLICEERD KUNNEN TECHNISCHE ONJUISTHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT TIJDELIJKE ONDERBREKINGEN VAN HET PRODUCT ALS EEN NORMALE GEBEURTENIS BESCHOUWD WORDEN. U BEGRIJPT EN GAAT ER TEVENS MEE AKKOORD DAT WE GEEN CONTROLE HEBBEN OVER NETWERKEN VAN DERDEN WAAR U MOGELIJK TIJDENS HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT TOEGANG TOT KUNT HEBBEN EN DAT VERTRAGINGEN EN VERSTORINGEN VAN ANDERE NETWERKTRANSMISSIES NIET VERWIJTBAAR ZIJN AAN SEGA.

U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW EXCLUSIEVE OPLOSSING VOOR ENIG GESCHIL MET SEGA IS OM NIET LANGER GEBRUIK TE MAKEN VAN HET PRODUCT.  IN GEEN GEVAL ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN SEGA JEGENS U MEER ZIJN DAN HET BEDRAG DAT U AAN SEGA OF AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN/OF DOOR HAAR AANGEWEZEN INSTANTIES HEBT BETAALD VOOR HET DESBETREFFENDE PRODUCT DIE TEN GRONDSLAG LAG AAN EEN DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID.  IN GEEN GEVAL ZAL SEGA OF AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIGE SPECIALE, STRAFRECHTELIJKE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, OF WELKE SCHADE DAN OOK, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DIE WELKE VOORTVLOEIT UIT VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST, ONGEACHT OF WIJ ZIJN GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, EN OP ELKE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT, MET INBEGRIP VAN SCHADE AAN EIGENDOM, VERLIES VAN GOODWILL, COMPUTERDEFECTEN OF STORINGEN EN, VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN DOOR DE WET, SCHADE VOOR PERSOONLIJK LETSEL, ZELFS ALS SEGA IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJKE SCHADE.

OMDAT SOMMIGE STATEN OF JURISDICTIES DE UITSLUITING OF DE BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE EN/OF PERSOONLIJK LETSEL, OVERLIJDEN, FRAUDE EN/OF BEPAALDE IMPLICIETE GARANTIES NIET TOESTAAN, ZAL IN DERGELIJKE STATEN OF JURISDICTIES DE AANSPRAKELIJKHEID VAN SEGA EN DE SEGA-ONDERNEMINGEN BEPERKT ZIJN TOT HET MAXIMAAL DOOR DE WET TOEGESTANE.

8. SCHADELOOSSTELLING

Op verzoek van SEGA stemt u ermee in SEGA en aan haar gelieerde ondernemingen te verdedigen tegen, te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor alle aansprakelijkheden, claims, verliezen, kosten en uitgaven, met inbegrip van advocatenhonoraria, die voortvloeien uit (a) uw gebruik van, of activiteiten in verband met het Product (inclusief maar niet beperkt tot het creëren en het gebruik van door de gebruiker gegenereerde content welke gesynchroniseerd is met de Gamesoftware en/of Gamebeelden; (b) enigerlei overtreding van de Overeenkomst door u; of (c) enigerlei bewering dat content die u via het Product ter beschikking stelt, inbreuk maakt op of anderszins het auteursrecht, handelsmerk, bedrijfsgeheim, privacy of ander intellectueel eigendom of andere rechten van derden schendt.  SEGA behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van zaken die anderszins onderhevig zijn aan schadeloosstelling door u, in welk geval u met SEGA zult samenwerken om alle beschikbare verdediging te bepleiten.

9. E-MAIL, BERICHTEN, BLOGGEN EN CHATTEN

SEGA kan e-mail, berichten, bloggen of chatten (gezamenlijk "Communicatiesoftware") beschikbaar stellen via het Product, hetzij rechtstreeks, hetzij via een externe leverancier.  SEGA is niet verantwoordelijk voor communicatie door andere gebruikers via de Communicatiesoftware.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor communicatie door u via de Communicatiesoftware. U erkent en gaat ermee akkoord dat uw communicatie via de Communicatiesoftware openbaar is en geen privécommunicatie.  U erkent en gaat ermee akkoord dat persoonlijke informatie die u communiceert via de Communicatiesoftware door anderen kan worden ingezien en gebruikt en kan leiden tot grootschalige verspreiding van dergelijke informatie.  We raden u ten zeerste aan geen persoonlijke informatie in uw openbare berichten via de Communicatiesoftware vrij te geven, tenzij u wilt dat dergelijke informatie permanent beschikbaar is voor het publiek.

SEGA kan links naar websites van derden of bronnen via het Product aanbieden, hetzij rechtstreeks, hetzij via een externe leverancier. SEGA is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enigerlei andere website die u mogelijk bezoekt. Omdat SEGA geen enkele controle heeft over dergelijke sites en bronnen, erkent u en gaat u ermee akkoord dat SEGA niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of bronnen en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enigerlei inhoud, advertenties, producten, services of andere materialen op of beschikbaar van dergelijke sites of bronnen en u bezoekt deze websites geheel op eigen risico. Verwijzingen naar namen, merken, producten of services van derden of hyperlinks naar sites of informatie van derden worden uitsluitend als een service aan u verstrekt en betekenen of impliceren geen goedkeuring, sponsoring of aanbeveling van, of betrokkenheid bij de externe partij of diens producten en services. SEGA is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor en geeft geen garantie met betrekking tot inhoud, producten of services van derden, en u stemt ermee in dat SEGA niet verantwoordelijk of aansprakelijk gehouden kan worden, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op dergelijke inhoud, producten of services van derden die beschikbaar zijn op of via dergelijke sites of bronnen.

10. VIRTUELE INHOUD

Bepaalde Producten kunnen de optie bevatten om virtuele in-game valuta ("Virtuele valuta") en virtuele in-game digitale items en/of andere virtuele goederen en services in de game aan te schaffen (gezamenlijk, "Virtuele goederen"). Virtuele valuta en Virtuele goederen zijn als volgt verkrijgbaar bij SEGA en/of derden: (i) verkregen door gameplay binnen het Product, (ii) gekocht bij SEGA in ruil voor "echt" geld indien u juridisch gezien een volwassene bent in het land waar u woont, (iii) Virtuele goederen kunnen in bepaalde omstandigheden worden gekocht met behulp van Virtuele valuta, (iv) gekocht bij derden, zoals exploitanten van winkels op platforms van derden in ruil voor "echt" geld indien u juridisch gezien een volwassene bent in het land waar u woont, (v) verkregen door het inwisselen van credits of andere virtuele items van de websites van derden, zolang een dergelijke inwisseling is toegestaan door de desbetreffende website van derden en SEGA, of (vi) is verkregen door interactie met of deelname aan bepaalde advertenties en services van derden.

Indien u ervoor kiest om Virtuele valuta of Virtuele goederen van SEGA of aan haar gelieerde ondernemingen te kopen, stemt u in met het prijs-, betalings- en factureringsbeleid dat van toepassing is op dergelijke vergoedingen en kosten, zoals op het moment van aankoop aan u is gemeld. Alle kosten zijn niet-restitueerbaar en niet-overdraagbaar, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Overeenkomst. Alle kosten en belastingen, indien van toepassing, zijn betaalbaar in de lokale valuta, tenzij anders aangegeven op het moment van aankoop. SEGA heeft geen controle over hoe derden een systeem van credits of Virtuele goederen beheren en of dergelijke credits of Virtuele goederen al dan niet kunnen worden ingewisseld tegen de Virtuele valuta, dus deze methode voor het verkrijgen van Virtuele valuta is mogelijk niet altijd voor u beschikbaar. Bovendien heeft SEGA geen controle over het prijs-, betalings- en factureringsbeleid dat van toepassing is op dergelijke aankopen van derden.

Virtuele goederen en Virtuele valuta zijn digitale items zonder geldelijke waarde. Virtuele valuta en Virtuele goederen mogen nooit worden ingewisseld voor "echt" geld, goederen of andere items van geldelijke waarde van SEGA of een andere partij. Het recht om alle Virtuele goederen en Virtuele valuta die u verkrijgt te gebruiken, is beperkt tot een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sub-licentieerbaar, herroepelijk recht om dergelijke Virtuele goederen en Virtuele valuta uitsluitend voor uw persoonlijke entertainment en niet-commercieel gebruik te gebruiken en voor geen enkel ander doel. Met uitzondering van de beperkte rechten zoals hierin beschreven, hebt u geen eigendomsbelang of recht of titel in of op dergelijke Virtuele goederen of Virtuele valuta, die het exclusieve eigendom van SEGA blijven.

Tenzij expliciet toegestaan door SEGA, (i) zijn overdrachten van Virtuele valuta of Virtuele goederen ten strengste verboden (met inbegrip van overdracht tussen verschillende producten); (ii) mag u geen Virtuele valuta of Virtuele Goederen kopen of verkopen voor "echt" geld of op andere wijze artikelen ruilen tegen waarde; en (iii) erkent SEGA geen enkele vermeende overdracht van Virtuele valuta of Virtuele goederen, noch de vermeende verkoop, schenking of handel in de "echte wereld" van iets dat in het Product voorkomt. Elke poging om een van het voornoemde te doen is in strijd met de voorwaarden van deze Overeenkomst en zal een automatische beëindiging van uw rechten om de Virtuele valuta of Virtuele goederen te gebruiken tot gevolg hebben en kan een levenslange schorsing inzake het product en/of mogelijke juridische stappen betekenen.

U GAAT ERMEE AKKOORD DAT ELKE VERKOOP VAN VIRTUELE GOEDEREN EN VIRTUELE VALUTA DEFINITIEF IS. ER ZAL GEEN RESTITUTIE WORDEN GEGEVEN, BEHALVE NAAR GOEDDUNKEN VAN SEGA.

Zoals hierboven vermeld, is het bestaan van een bepaald aanbod van Virtuele goederen of Virtuele valuta geen verplichting van SEGA om de Virtuele goederen of Virtuele valuta in de toekomst beschikbaar te houden of te blijven houden. De omvang van, de variëteit en het type Virtuele goederen en Virtuele valuta dat u kunt verkrijgen, kan op elk moment worden gewijzigd. SEGA heeft het absolute recht dergelijke Virtuele valuta of Virtuele goederen naar eigen goeddunken te beheren, reguleren, controleren, wijzigen of elimineren en SEGA is niet aansprakelijk jegens u of wie dan ook voor de uitoefening van dergelijke rechten.

11. INTERNATIONAAL GEBRUIK

Hoewel het Product wereldwijd toegankelijk kan zijn, verklaren wij niet dat het Product of gerelateerd materiaal geschikt of beschikbaar is voor gebruik op uw locatie en het Product is mogelijk niet toegankelijk vanuit gebieden waar de inhoud verboden is door de lokale wetgeving.  Wie ervoor kiest om vanuit dergelijke locaties toegang te verkrijgen tot het Product, doet dat op eigen initiatief en is zelf verantwoordelijk voor naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.  Enigerlei aanbieding en/of informatie gedaan in verband met het Product is ongeldig waar verboden.  Zonder het voorgaande te beperken, mag het Product niet worden geëxporteerd of opnieuw worden geëxporteerd (a) naar (of naar een nationale inwoner van) een land onder embargo van de Verenigde Staten of (b) naar iemand op de lijst van Specially Designated Nationals van de US Treasury Department of de VS Department of Commerce Denied Person's List of Entity List.  Door de toegang te verkrijgen tot en gebruik te maken van het Product, verklaart en garandeert u dat u zich niet bevindt in, onder controle staat van, of een nationale inwoner bent van een dergelijk land of op een dergelijke lijst staat.

12. BEËINDIGING EN DUURZAAMHEID VAN VOORWAARDEN

De Overeenkomst zoals deze hierin wordt uiteengezet, blijft volledig van kracht totdat deze door een van beide partijen wordt beëindigd.  U stemt ermee in en erkent dat u geen recht hebt op terugbetaling van om het even welke bedrag dat aan SEGA is betaald voorafgaand aan de beëindiging.  U behoudt het volledige recht om het gebruik van het Product op elk gewenst moment te beëindigen, conform de voorwaarden van deze Overeenkomst.  Onverminderd de andere rechten van SEGA, wordt deze Overeenkomst automatisch beëindigd als u zich niet houdt aan de bepalingen en voorwaarden ervan.  Na beëindiging dient u alle exemplaren van het Product te vernietigen.  De bepalingen van de artikelen 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 en de Modding-voorwaarden blijven van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.

13. GERECHTELIJK BEVEL

Omdat SEGA onherstelbaar beschadigd zou worden indien de voorwaarden van deze Overeenkomst niet specifiek werden afgedwongen, stemt u ermee in dat SEGA het recht heeft, zonder waarborg of andere zekerheid of een bewijs van schade, de vereiste stappen te ondernemen, met inbegrip van het uitvaardigen van een gerechtelijk bevel en andere billijke rechtsmiddelen, naast alle andere rechtsmiddelen die haar op grond van de toepasselijke wetgeving ter beschikking staan.

14. MELDING GEGEVENSBESCHERMING

U ERKENT DAT SEGA (I) PERSOONSGEGEVENS MET BETREKKING TOT U ALS ONDERDEEL VAN UW GEBRUIK VAN HET PRODUCT MAG VERWERKEN EN (II) DEZE PERSOONSGEGEVENS OPENBAAR MAG MAKEN OF MAG OVERDRAGEN AAN ANDERE PERSONEELSLEDEN OF ENTITEITEN BINNEN SEGA, OF ANDERE PERSONEN VOOR ZOVER DIT REDELIJKERWIJS NOODZAKELIJK IS, EN ANDERSZINS VEREIST OF TOEGESTAAN IS DOOR DE WET. NADERE INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE VERZAMELING, VERWERKING EN OVERDRACHT VAN DERGELIJKE GEGEVENS VINDT U IN HET PRIVACYBELEID VAN SEGA DAT ONLINE BESCHIKBAAR IS OP http://www.sega.co.uk/Privacy. IN BEPERKTE GEVALLEN WAAR TOESTEMMING VAN TOEPASSING EN BENODIGD IS VOOR EEN SPECIFIEKE VERWERKING, ZAL EEN AFZONDERLIJKE TOESTEMMING VAN TOEPASSING ZIJN.

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot de gegevens die we verzamelen zijn welkom en dienen te worden gericht aan SEGA Europe Limited, klantenservice, 27 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9BW, Verenigd Koninkrijk of per e-mail naar help@sega.co.uk.  U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming door te mailen naar: dpo@sega.co.uk.

15. BEPERKTE GAMESOFTWAREGARANTIE

ONDER VOORBEHOUD VAN DE HIERONDER UITEENGEZETTE BEPERKING, GARANDEERT SEGA DE OORSPRONKELIJKE KOPER VAN DIT PRODUCT DAT DIT PRODUCT BIJ NORMAAL GEBRUIK UITSTEKEND ZAL FUNCTIONEREN ZOALS BESCHREVEN IN DIT PRODUCT EN/OF DE BEGELEIDENDE HANDLEIDING, VOOR EEN PERIODE VAN NEGENTIG (90) DAGEN VANAF DE DATUM VAN EERSTE AANKOOP ("DE GARANTIE"). DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE RECHTEN EN U KUNT EVENEENS WETTELIJKE OF ANDERE RECHTEN HEBBEN CONFORM UW LOKALE JURISDICTIE, DIE HIERDOOR NIET BEÏNVLOED WORDEN.

DEZE GARANTIE IS NIET VAN TOEPASSING INDIEN DIT PRODUCT BEDRIJFSMATIG OF OP COMMERCIËLE WIJZE GEBRUIKT WORDT EN/OF ALS DEFECTEN OF FOUTEN HET GEVOLG ZIJN VAN FOUTEN, NALATIGHEID, ONGEVAL, MISBRUIK, VIRUS, ONJUIST GEBRUIK OF WIJZIGING VAN HET PRODUCT NA AANKOOP DOOR U (OF IEMAND DIE ONDER UW CONTROLE OF GEZAG HANDELT).

INDIEN U BINNEN DE GARANTIEPERIODE EEN PROBLEEM MET DIT PRODUCT VASTSTELT (INCLUSIEF EEN PROBLEEM MET DE ACTIVERING VAN DE GAMESOFTWARE, MET GEBRUIK VAN SLEUTELCODES OF ANDERSZINS), DIENT U CONTACT OP TE NEMEN MET DE RETAILER WAAR U HET PRODUCT GEKOCHT HEBT. ZORG ERVOOR DAT U HET ORIGINELE AANKOOPBEWIJS HEBT AANGEZIEN DE RETAILER HIEROM KAN VRAGEN. INDIEN U EEN BUG OF FOUT IN HET PRODUCT ONTDEKT, DIENT U CONTACT OP TE NEMEN MET HET TECHNISCHE ONDERSTEUNINGSTEAM VAN SEGA (ZIE DETAILS HIERNA). STEL ZE OP DE HOOGTE VAN DE MOEILIJKHEDEN DIE U MET HET PRODUCT HEEFT ONDERVONDEN. DE RETAILER OF SEGA ZULLEN NAAR KEUZE HET PRODUCT REPAREREN OF VERVANGEN. EEN VERVANGEND PRODUCT ZAL GEGARANDEERD WORDEN VOOR DE REST VAN DE ORIGINELE GARANTIEPERIODE OF NEGENTIG (90) DAGEN NA ONTVANGST VAN HET VERVANGENDE PRODUCT, WAARBIJ DE LANGSTE DUUR GELDT. INDIEN OM WAT VOOR REDEN DAN OOK HET PRODUCT NIET KAN WORDEN HERSTELD OF VERVANGEN, HEBT U HET RECHT OM EEN BEDRAG TE ONTVANGEN TOT MAXIMAAL DE PRIJS DIE U VOOR HET PRODUCT BETAALD HEBT. HET VOORGAANDE (REPARATIE, VERVANGING OF DE PRIJS DIE U VOOR DE GAMESOFTWARE HEBT BETAALD) IS UW ENIGE OPTIE. VOOR ALLE DUIDELIJKHEID, DE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE WORDT VERMELD IN ARTIKEL 7 VAN DEZE OVEREENKOMST IS VAN TOEPASSING OP DEZE GARANTIE.

16. OPEN SOURCE SOFTWARE EN SOFTWARE VAN DERDEN

DE GAMESOFTWARE BEVAT EN/OF MAAKT GEBRUIK VAN OPEN SOURCE SOFTWARE ("OSS")EN SOFTWARE VAN DERDEN ("SVD") U GAAT ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN LICENTIEVOORWAARDEN DIE NET ZO BEPERKT ZIJN ALS DE VOORWAARDEN IN DEZE OVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE OSS EN TPS IN DE SOFTWARE.

17. TECHNISCHE BESCHERMINGSMAATREGELEN

Dit product kan beschermd worden door anti-cheat/hackingsoftware en/of de Denuvo Anti-Tamper Protection Technology ("Denuvo Anti-Tamper Technology"). U erkent en gaat bij dezen akkoord met het volgende met betrekking tot de Denuvo Anti-Tamper Technology:

  1. de installatie van het Product installeert tevens de Denuvo Anti-Tamper Technology op uw apparaat;
  2. de Denuvo Anti-Tamper Technology kan het aantal installaties van het Product beperken;
  3. de Denuvo Anti-Tamper Technology kan op uw apparaat extra componenten installeren die nodig zijn voor de kopieerbeveiliging;
  4. tijdens de installatie en/of het voor het eerst opstarten van het Product kan een online verbinding nodig zijn om het Product en de Denuvo Anti-Tamper Technology te activeren; en
  5. bepaalde bestanden van de Denuvo Anti-Tamper Technology kunnen achterblijven op uw systeem, zelfs nadat het Product van uw apparaat is verwijderd.

In geen geval is SEGA aansprakelijk jegens u in verband met de componenten die op uw apparaat kunnen worden geïnstalleerd met betrekking tot de Denuvo Anti-Tamper Technology.

Indien u de Denuvo Anti-Tamper Technology uitschakelt of deze anderszins manipuleert, is de kans aanwezig dat het Product niet juist werkt en u deze Overeenkomst schendt.

Meer informatie over het privacybeleid van Denuvo vindt u op: https://irdeto.com/privacy/

18. DIVERSEN

Deze Overeenkomst vertegenwoordigt de volledige overeenkomst tussen u en SEGA met betrekking tot het Product en vervangt alle eerdere overeenkomsten en verklaringen, garanties of afspraken tussen u en SEGA (ongeacht of deze onachtzaam of schuldeloos zijn gedaan, maar met uitsluiting van frauduleuze handelingen) met betrekking tot hetzelfde onderwerp. 

Indien wordt vastgesteld dat een deel van de Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar is ingevolge van de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot de garantiedisclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen zoals hiervoor uiteengezet, dan wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht vervangen te zijn door een geldige, afdwingbare bepaling die het meest overeenkomt met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling en de rest van de Overeenkomst blijft van kracht.  Elke nalatigheid door ons om een bepaling in de Overeenkomst of gerelateerde rechten af te dwingen of uit te oefenen, betekent geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling.

SEGA kan deze Overeenkomst op elk moment geheel of gedeeltelijk overdragen.  Niettegenstaande mag u uw rechten of verplichtingen onder de Overeenkomst niet toewijzen, overdragen of in sublicentie geven zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van SEGA.

De uitvoering van de Overeenkomst door SEGA is onderworpen aan de bestaande wetgeving en wettelijke procedures, en niets in de Overeenkomst vermindert het recht van SEGA om te voldoen aan verzoeken van overheden, rechtbanken en rechtshandhavingsinstanties met betrekking tot uw gebruik van het Product of informatie, verstrekt aan of verzameld door SEGA met betrekking tot dergelijk gebruik.  In aanvulling op enigerlei verschoning geboden door toepasselijke wetgeving, zijn wij vrijgesteld van aansprakelijkheid voor niet-levering of vertraging in de levering van het Product als gevolg van een gebeurtenis buiten onze redelijke controle, al dan niet voorzienbaar door een van beide partijen, met inbegrip van maar niet beperkt tot arbeidsverstoringen, oorlog, terrorisme, brand, denial of service-aanval, internetstoringen, ongeval, slecht weer, onvermogen om transport te verzekeren, handelingen of verordeningen van overheidswege, en andere oorzaken of gebeurtenissen buiten onze redelijke controle, al dan niet vergelijkbaar met de hierboven opgesomde.

Niets in deze Overeenkomst geeft of beweert te geven aan een derde enig voordeel of recht om enigerlei voorwaarde van deze Overeenkomst af te dwingen en de bepalingen van de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 (zoals geamendeerd of van tijd tot tijd gewijzigd) zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

De partijen komen overeen dat alle correspondentie met betrekking tot deze Overeenkomst in de Engelse taal zal zijn geschreven.

Deze Overeenkomst zal worden geïnterpreteerd conform de wetten van Engeland en Wales en u stemt in met de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.

U kunt op het volgende adres contact opnemen met SEGA:

SEGA Europe Limited

Customer Service Department

27 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9BW

E-mail: customersupportuk@sega.co.uk

TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN ZIJN DE VOORBEELDBEDRIJVEN, ORGANISATIES, PRODUCTEN, MENSEN EN EVENEMENTEN DIE IN HET PRODUCT WORDEN AFGEBEELD FICTIEF EN ER IS GEEN RELATIE MET EEN ECHT BEDRIJF, ORGANISATIE, PRODUCT, PERSOON OF EVENEMENT BEDOELD OF MOET DAARUIT WORDEN AFGELEID.

DOOR HET PRODUCT TE BLIJVEN GEBRUIKEN, ERKENT U BIJ DEZEN DE VOORGAANDE OVEREENKOMST TE HEBBEN GELEZEN EN BEGREPEN EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN HET PRODUCT EEN ERKENNING IS VAN UW INSTEMMING AAN DE OVEREENKOMST GEBONDEN TE ZIJN.

 

ADDENDUM

MODDING-VOORWAARDEN

Waar mogelijk moedigt SEGA haar gebruikers aan om hun creativiteit te uiten en de ervaring van bepaalde games te verbeteren door modificaties (inclusief maar niet beperkt tot nieuwe items, wapens, personages, modellen, texturen, niveaus, verhaallijnen, muziek en spelmodi) voor gebruik met het product ("Mod" of "Mods"). Ter bescherming van SEGA, het Product, eventuele externe licentiegevers die intellectueel eigendom in licentie hebben gegeven aan Sega voor gebruik in het Product, en gebruikers die Mods maken, zijn de volgende voorwaarden van toepassing ("Modding-voorwaarden"). Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u Mods maakt, deelt, distribueert, gebruikt of anderszins exploiteert.

Let op: voor bepaalde games verbiedt SEGA het maken van Mods. Dit kan veroorzaakt worden door licentiekwesties van derden die verhinderen dat SEGA zijn gebruikers kan toestaan Mods te maken. In dergelijke gevallen hebt u niet het recht om Mods voor dat Product te maken en zijn de Modding-voorwaarden niet van toepassing.

Ga naar de desbetreffende Modding-pagina (zoals hieronder gedefinieerd) om te zien voor welke Producten het maken van Mods toegestaan is. Neem contact op met de klantenservice van SEGA (customersupportuk@sega.co.uk) indien u niet zeker weet of het maken van Mods voor uw Product verboden is.Let wel dat wetten in uw respectievelijke rechtsgebied mogelijk kunnen vereisen dat u een bepaalde leeftijd hebt om bepaalde wettelijke overeenkomsten aan te gaan, zoals de voorwaarden van deze Modding-voorwaarden. In het geval dat u de vereiste leeftijd nog niet hebt bereikt, mag u geen Mods creëren, tenzij uw ouder of wettelijke voogd deze voorwaarden heeft gelezen en ermee akkoord gaat. De licentie die wij u verstrekken om Mods voor het Product te maken en te gebruiken, kan worden ingetrokken als u de Modding-voorwaarden schendt.

1. EIGENDOM

U erkent dat u geen eigendom of ander eigendomsbelang zult hebben in het Product en/of enige Mods die u maakt, behalve zoals uitdrukkelijk hierin vermeld. Door u gemaakte Mods zijn alleen uw eigendom voor zover de Mod uw originele creatieve werk bevat. U erkent en stemt ermee in dat alle rechten, aanspraken op en belangen in enig element van de Mod die intellectuele eigendomsrechten vertegenwoordigen, omvatten, ontlenen aan of gebaseerd zijn op enig intellectueel eigendomsrecht op het Product (inclusief maar niet beperkt tot computercode, thema's, objecten, personages, namen van personages, verhalen, dialogen, uitdrukkingen, locaties, concepten, illustraties, afbeeldingen, animatie, geluiden, muzikale composities, audiovisuele effecten of tekst), inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendommen daarin en/of daaraan gerelateerd, al dan niet geregistreerd of registreerbaar, eigendom zijn van of ten behoeve van SEGA en haar licentiegevers.

2. LICENTIE

Afhankelijk van uw naleving van de bepalingen en voorwaarden van de Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA) en de Modding-voorwaarden, verleent SEGA u hierbij een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt, volledig herroepbaar recht en licentie voor het installeren, openen en gebruiken van de Modding Tools in de game, enigerlei grafische materialen en/of andere gerelateerde hulpmiddelen die door SEGA worden geleverd ("Modding Tools"), uitsluitend en exclusief om Mods te maken voor gebruik met het Product en om die Mods te publiceren op de toepasselijke door SEGA goedgekeurde Modding-webpagina van derden voor het product ("Modding-bibliotheken"). Houd er rekening mee dat bepaalde Modding-bibliotheken eigendom zijn van en beheerd worden door externe partijen zoals Valve (https://store.steampowered.com/) en EPIC (https://www.epicgames.com/store/en-US/), (gezamenlijk de “Platforms van derden”) en mogelijk onderworpen zijn aan door die Platforms van derden gepubliceerde aanvullende algemene voorwaarden. U erkent en gaat ermee akkoord dat het gebruik van de Modding Tools naar eigen goeddunken en risico is en dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle verplichtingen, schade of verliezen die voortvloeien uit uw registratie, toegang tot en gebruik van de Modding Tools.

U stemt ermee in de Modding Tools te gebruiken om Mods te maken op een manier die consistent is met deze Overeenkomst en met enigerlei door de Platforms van derden gepubliceerde aanvullende voorwaarden, inclusief een overeenkomst dat u de Modding Tools en/of Mods of andere kopieën daarvan niet zult verkopen, verhuren, leasen, licentiëren, distribueren of anderszins overdragen of exploiteren voor commercieel gewin of anderszins, behalve voor zover als toegestaan door deze Overeenkomst en/of de Platforms van derden. Een schending van de bepalingen van deze licentie vormt een belangrijke schending die tot gevolg heeft dat de EULA (inclusief de Modding-voorwaarden) wordt beëindigd en dat u civielrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid ten laste kan worden gelegd.

Met inachtneming van de bovengenoemde toekenning van rechten verleent u hierbij SEGA, aan haar gelieerde ondernemingen, haar licentiegevers en enigerlei Platform van derden alle benodigde toestemmingen, vrijwaringen en een onherroepelijke, sublicentieerbare, wereldwijde, royaltyvrije, eeuwigdurende licentie en het recht om enigerlei Mod te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aan te passen, weer te geven, te distribueren of anderszins te exploiteren, die naar de Modding-bibiliotheken is geüpload op een manier die SEGA en/of enig Platform van derden geschikt achten voor gebruik met het Product. U doet afstand van en stemt ermee in om nooit enige morele rechten of soortgelijke rechten te doen gelden jegens SEGA, aan haar gelieerde ondernemingen, licentiegevers of Platforms van derden, ongeacht de toewijzing, die u in of voor enige Mod hebt.

3. CONTENTBEPERKINGEN

Elk element dat u in uw Mod opneemt (met uitzondering van de Modding Tools), moet uw eigen originele werk zijn dat door u is gemaakt of u moet de vereiste toestemmingen hebben verkregen om dergelijke materialen te gebruiken. U bent verantwoordelijk voor de inhoud van alle Mods die u maakt en publiceert in de Modding-bibliotheken en u garandeert en verklaart aan SEGA en enigerlei Platform van derden dat uw Mods het volgende niet bevatten:

  1. materialen die discriminerend, racistisch, obsceen, lasterlijk, aanstootgevend, illegaal, smadelijk, ongepast, invasief zijn of de reputatie of goodwill van SEGA en/of haar licentiegevers nadelig kunnen beïnvloeden;
  2. enige gelijkenis met een herkenbaar merk, personage of persoonlijkheid van derden, inclusief maar niet beperkt tot handelsmerken, logo's of activa van derden behalve de activa die SEGA in de Modding Tools aan u heeft verstrekt voor zover nodig voor het maken van de Mod voor gebruik met het Product;
  3. zonder toestemming activa van andere games die gepubliceerd zijn door SEGA en aan haar gelieerde ondernemingen of enige andere derde partij, waar een dergelijk gebruik een inbreuk is op de intellectuele eigendomsrechten van derden;
  4. materialen die niet voldoen aan aanvullende instructies die door SEGA en/of de Platforms van derden aan u zijn verstrekt zoals gepubliceerd in de Modding-bibliotheken of in de Modding Tools en die van tijd tot tijd door SEGA en/of de Platforms van derden kunnen worden bijgewerkt;
  5. kwaadaardige code, inclusief virussen, spyware, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, annuleringsbots, beschadigde gegevens of andere content die kwaadaardige code bevat of op enigerlei wijze de werking van het Product beschadigt of verstoort.

SEGA monitort of controleert niet vooraf Mods die worden geüpload naar de Modding-bibliotheken en controleert, ondersteunt of onderschrijft Mods niet. U bent zelf verantwoordelijk voor uw Mod en kunt aansprakelijk worden gehouden voor elke Mod die u maakt en uploadt naar de Modding-bibliotheken. SEGA en de Platforms van derden behouden zich het recht voor om naar eigen goeddunken Mods die de bovenstaande contentbeperkingen schenden, uit de Modding-bibliotheken te verwijderen. Voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, aanvaardt SEGA geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de Mods of voor het verwijderen van Mods of het niet of vertraagd verwijderen van dergelijke Mods.

4. SCHADELOOSSTELLING

U stemt ermee in om SEGA en haar moedermaatschappijen, aan haar gelieerde ondernemingen, licentiegevers, licentiehouders, aannemers, functionarissen, directeuren en werknemers en de Platforms van derden schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van schade, verliezen, kosten en uitgaven (inclusief advocatenhonoraria) die direct of indirect voortvloeien uit handelingen en omissies in verband met het gebruik van elke Mod die u maakt en publiceert, inclusief maar niet beperkt tot enige bewering dat de Mod het auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim, privacy of ander intellectuele eigendom of andere rechten van een derde partij schendt of een andere schending van deze voorwaarden.

5. ONZE AANSPRAKELIJKHEID

WIJ BIEDEN HET PRODUCT, DE MODDING TOOLS EN ALLE MODS AAN OP BASIS VAN "ZOALS DEZE IS" EN ALLE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN AFGEWEZEN VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE WET. U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW EXCLUSIEVE OPLOSSING VOOR ENIG GESCHIL MET SEGA IS OM NIET LANGER GEBRUIK TE MAKEN VAN HET PRODUCT (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE MODDING TOOLS EN/OF ENIGERLEI MODS). IN GEEN GEVAL ZULLEN SEGA EN HAAR LICENTIEGEVERS OF ENIGERLEI PLATFORM VAN DERDEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, UITZONDERLIJKE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, AANKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES; VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST; OF ONDERBREKING VAN BEDRIJFSVOERING) OP WAT VOOR MANIER DAN OOK VEROORZAAKT EN VOLGENS WELKE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID DAN OOK, HETZIJ OP GROND VAN EEN OVEREENKOMST, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID OF ANDERSZINS) DIE OP ENIGE MANIER VOORTVLOEIT UIT HET PRODUCT, DE MODDING TOOLS EN ENIGERLEI MODS. OMDAT SOMMIGE STATEN OF JURISDICTIES DE UITSLUITING OF DE BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE EN/OF PERSOONLIJK LETSEL, OVERLIJDEN, FRAUDE EN/OF BEPAALDE IMPLICIETE GARANTIES NIET TOESTAAN, ZAL IN DERGELIJKE STATEN OF JURISDICTIES DE AANSPRAKELIJKHEID VAN SEGA EN HAAR LICENTIEGEVERS BEPERKT ZIJN TOT HET MAXIMAAL DOOR DE WET TOEGESTANE.

6. BEËINDIGING

SEGA en de Platforms van derden behouden zich het recht voor om de toegang tot of de licentie voor Mods, Modding Tools en de Modding-bibliotheken op elk gewenst moment en om welke reden dan ook op te schorten of te beëindigen.  Indien u clausule 2 en 3 van de Modding-voorwaarden op enige wijze schendt, wordt uw licentie om het Product, de Modding Tools en/of enigerlei Mods te gebruiken automatisch en zonder kennisgeving beëindigd. Uw toekenning van de licentie aan SEGA voor het gebruik van Mods die u maakt en publiceert in de Modding-bibliotheken, blijft na beëindiging van de licentie geldig.

Omdat SEGA onherstelbaar beschadigd zou worden indien de voorwaarden van deze Overeenkomst niet specifiek werden afgedwongen, stemt u ermee in dat SEGA het recht heeft de vereiste stappen te ondernemen, met inbegrip van het uitvaardigen van een gerechtelijk bevel en andere billijke rechtsmiddelen, naast alle andere rechtsmiddelen die haar op grond van de toepasselijke wetgeving ter beschikking staan.

7. DIVERSEN

Deze Overeenkomst vertegenwoordigt de volledige overeenkomst tussen u en SEGA met betrekking tot Mods en de Modding Tools en vervangt alle eerdere overeenkomsten en verklaringen, garanties of afspraken tussen u en SEGA (ongeacht of deze onachtzaam of schuldeloos zijn gedaan, maar met uitsluiting van frauduleuze handelingen) met betrekking tot hetzelfde onderwerp.  SEGA behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment en op elke manier te wijzigen of aan te passen, zonder enige aansprakelijkheid jegens SEGA en naar goeddunken van SEGA. Elke wijziging of aanpassing van deze voorwaarden zal gepubliceerd worden op http://www.sega.co.uk/EULA.

 
Check out the latest mobile games.
A blog about the latest mobile games.
Subscribe to me on YouTube