SEGA NL - Website Terms & Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITE

 

TOEGANG TOT ONZE SITE

Wij verlenen tijdelijk toegang tot onze site en behouden ons het recht voor de dienst die we op onze site aanbieden, zonder voorafgaande kennisgeving, te annuleren of aan te passen. We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden, indien onze site om de een of andere reden op een gegeven ogenblik of gedurende een gegeven periode onbeschikbaar is.

Het is mogelijk dat de toegang tot bepaalde delen van onze site of tot de hele site beperkt blijft tot gebruikers die zich bij ons geregistreerd hebben. Indien u een identificatiecode voor gebruikers, een wachtwoord of een andere vorm van informatie die deel uitmaakt van onze veiligheidsprocedure, kiest of er u een wordt toegekend, moet u deze informatie als vertrouwelijk beschouwen en mag u ze niet aan derden kenbaar maken. We hebben het recht om eventuele identificatiecodes of wachtwoorden van gebruikers, op welk ogenblik dan ook, ongeldig te maken, indien wij van mening zijn dat u een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden niet naleeft.

U dient zelf alle voorbereidingen te treffen om uzelf de toegang te verschaffen tot onze site. U dient alle personen die onze site via uw internetverbinding bezoeken, te wijzen op deze bepalingen en toe te zien op de naleving ervan.

 

DOWNLOADEN VAN DEZE WEBSITE

Er worden u SEGA-downloads ter beschikking gesteld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Alle websites die met door SEGA geleverde middelen worden gemaakt, moeten op uw initiatief worden gehost. SEGA is niet aansprakelijk voor eventuele kosten die gepaard gaan met de creatie, hosting en het onderhoud van gecreëerde websites. SEGA biedt geen ondersteuning voor eventuele gecreëerde websites.

Door elementen te downloaden stemt u ermee in, geen van de gedownloade elementen op een of andere website te gebruiken (of bij uitbreiding alle online en offline media) die door SEGA wordt beschouwd als onbetrouwbaar, misleidend, niet-representatief, discriminerend, racistisch, obsceen, lasterlijk, illegaal, smadelijk, ongepast, aanvallend of in strijd met eventuele auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten.

SEGA behoudt zich het recht voor te eisen dat websites (of online en offline media) die in strijd zijn met bovenstaande voorwaarden, alle SEGA-elementen onder intellectueel eigendomsrecht moeten verwijderen.

U mag er niet van uitgaan dat elke website, persoon of entiteit die elementen gebruikt die van de SEGA-website werden gedownload, een officiële vertegenwoordiger of agent van SEGA is en u mag uw relatie met SEGA ook niet verkeerdelijk voorstellen.

We zijn niet aansprakelijk en u kunt ons ook niet aansprakelijk stellen voor eventuele gevolgschade noch voor rechtstreekse, onrechtstreekse, bijzondere of incidentele schade met betrekking tot uw gebruik van de website, ongeacht of de schade werd veroorzaakt door u of andere personen of entiteiten.

U begrijpt en aanvaardt dat u de elementen van deze website naar eigen goeddunken en op eigen risico downloadt en dat u als enige aansprakelijk zult zijn voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens die uit het downloaden voortvloeit.

Indien u iets anders wenst te doen dan wat hierboven werd beschreven, dient u eerst de schriftelijke goedkeuring van SEGA te bekomen. Zoniet behoudt SEGA zich het recht voor, gerechtelijke stappen te ondernemen.

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

We zijn de eigenaar of licentiehouder van de intellectuele eigendomsrechten van alle elementen op onze site en het materiaal dat erop gepubliceerd wordt. Deze werken zijn beschermd door auteursrechtelijke wetten en internationale verdragen. Al deze rechten zijn voorbehouden.

U mag voor uw persoonlijke gebruik een kopie afdrukken en elementen van gelijk welke pagina van onze site downloaden en u mag de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op het materiaal dat op onze site wordt geplaatst.

Onze hoedanigheid (en deze van eventuele personen die een bijdrage leveren) van auteurs van het materiaal op onze site moet steeds worden erkend.

U mag geen enkel deel van het materiaal op onze site voor commerciële doeleinden gebruiken, indien u niet eerst een gebruikslicentie van onze licentiegevers hebt verkregen.

Indien u een deel van onze site afdrukt, kopieert of downloadt en dit in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden, vervalt onmiddellijk uw recht om onze site te gebruiken en moet u ervoor kiezen, de kopieën van het materiaal die u hebt gemaakt ofwel terug te geven ofwel te vernietigen.

 

ONZE SITE VERANDERT REGELMATIG

We streven ernaar onze site regelmatig bij te werken en kunnen de inhoud op elk moment wijzigen. Als dat nodig is, kunnen we de toegang tot onze site opschorten of de site voor onbepaalde tijd sluiten. Het is mogelijk dat materiaal op onze site op een gegeven moment verouderd is en we zijn niet verplicht om dit materiaal bij te werken.

 

BEËINDIGING VAN LIDMAATSCHAP

Indien de systemen die door SEGA ter beschikking worden gesteld op de een of andere manier worden misbruikt, kan SEGA uw toegang tot deze systemen stopzetten. Om misbruiken te helpen oplossen, kan SEGA informatie over uw acties en gedrag aan derden onthullen - voorbeelden van deze derden zijn werkgevers, scholen of e-mail/internetproviders. Elk gebruik van uw persoonlijke informatie door SEGA zal gebeuren volgens alle toepasselijke regels binnen de Britse wetgeving rond gegevensbescherming. In het VK zijn we actief en geregistreerd volgens de geldende wetgeving rond gegevensbescherming.

 

VERTROUWEN OP VERMELDE INFORMATIE

Commentaren en ander materiaal dat op onze site wordt geplaatst, is niet bedoeld als advies waarop men dient te vertrouwen. Wij wijzen derhalve alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af, die voortvloeit uit het vertrouwen dat door bezoekers van onze site of door personen die kennis zouden nemen van deze informatie, in dergelijk materiaal wordt gesteld.

 

ONZE AANSPRAKELIJKHEID

Het materiaal dat op onze site wordt weergegeven, wordt zonder garanties, voorwaarden of waarborgen met betrekking tot de juistheid ervan aangeboden. Voor zover bij wet toegestaan, sluiten wij, andere leden van onze groep of bedrijven en derden die met ons samenwerken, uitdrukkelijk uit wat volgt:

 • Alle tegenstrijdige voorwaarden, garanties en andere bepalingen die mogelijk worden gesuggereerd in decreten, algemeen recht of billijkheidsrecht.
 • Aansprakelijkheid voor eventuele rechtstreekse, onrechtstreekse of gevolgschade of verlies dat een gebruiker kan oplopen als gevolg van onze site of van het gebruik ervan, eventuele gekoppelde websites en informatie die erop wordt vermeld, het onvermogen om ze te gebruiken of als gevolg van het gebruik ervan, onder andere:
  • inkomstenverlies;
  • zakelijk verlies;
  • verlies van winst of contracten;
  • verlies van verwachte besparingen;
  • verlies van gegevens;
  • verlies van goodwill;
  • verspilde management- of kantoortijd; en
  • elke andere vorm van verlies of schade, ongeacht de manier waarop ze tot stand komt en of ze al dan niet onrechtmatig werd veroorzaakt (met inbegrip van nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien voorspelbaar.

Dit heeft geen invloed op onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijke verwondingen die het gevolg zijn van onze nalatigheid, noch op onze aansprakelijkheid voor frauduleuze verkeerde voorstelling of verkeerde voorstelling van een fundamentele aangelegenheid of welke andere aansprakelijkheid dan ook, die volgens de geldende wetgeving niet kan worden uitgesloten of beperkt.

 

HET UPLOADEN VAN MATERIAAL NAAR ONZE SITE

Door Materiaal in te dienen, kent u SEGA een onherroepelijke, wereldwijde en onbeperkte licentie toe voor het gebruik van het Materiaal, zowel online als offline, met inbegrip van het gebruik ervan voor promotiedoeleinden.

U garandeert dat al het Materiaal dat u uploadt niet discriminerend, racistisch, obsceen, lasterlijk, beledigend, illegaal, smadelijk, ongepast, aanvallend of in strijd is met het auteursrecht, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten en u stelt ons schadeloos voor elke inbreuk op deze garantie.

Al het materiaal dat u op onze site zet, zal als niet-vertrouwelijk en zonder eigendomsrechten worden beschouwd en u kent ons een onherroepelijke licentie toe om dit materiaal, om welke reden dan ook, te gebruiken, te kopiëren, te verdelen en te onthullen aan derden. Wij hebben ook het recht om uw identiteit kenbaar te maken aan derden die beweren dat het materiaal dat door u op onze site geplaatst of geüpload is, een inbreuk is op hun intellectuele eigendomsrechten of hun privacyrechten.

We zijn ten aanzien van derden ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud of de juistheid van materiaal dat door u of een andere gebruiker op onze site wordt geplaatst.

We hebben het recht om materiaal of informatie die u op de site hebt geplaatst, te verwijderen.

 

VIRUSSEN, HACKING EN ANDERE OVERTREDINGEN

U mag onze site niet misbruiken door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is binnen te smokkelen. U mag niet proberen om op een ongeoorloofde manier binnen te dringen op onze site, de server waarop onze site opgeslagen is of elke server, computer of database die met onze site verbonden is. U mag onze site niet aanvallen via een denial-of-service attack of een verspreide denial-of-service attack.

Een inbreuk op deze bepaling zou volgens de Computer Misuse Act 1990 (wet op computermisbruik) een misdrijf zijn. Wij zullen dergelijke inbreuken aan de betrokken juridische instanties rapporteren en met deze autoriteiten samenwerken door hen uw identiteit kenbaar te maken. In geval van een dergelijke inbreuk vervalt uw gebruiksrecht van de site onmiddellijk

We zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een verspreide denial-of-service attack, virussen of andere technologisch schadelijke materialen die uw computerinstallatie, gegevens of ander persoonlijk materiaal kunnen beschadigen doordat u onze site gebruikt of u materiaal dat op deze of een gekoppelde website geplaatst was, hebt gedownload.

 

KOPPELING AAN ONZE SITE

U mag een koppeling naar onze website plaatsen, op voorwaarde dat u dat op een eerlijke en wettelijke manier doet en dit geen schade toebrengt aan onze reputatie of er misbruik van maakt. U mag de koppeling echter niet op zodanige manier voorstellen, dat een vorm van samenwerking, goedkeuring of bevestiging van onzentwege wordt gesuggereerd, terwijl dat niet het geval is.

U mag geen koppeling maken vanaf een website die niet uw eigendom is.

Onze site mag niet verwerkt worden in de structuur van andere sites. Wij behouden ons het recht voor om de koppelingstoestemming zonder kennisgeving in te trekken..

 

LINKS VANAF ONZE SITE

Op de plaatsen waar onze site koppelingen bevat naar andere sites en middelen die door derden worden verschaft, worden deze links louter ter informatie gegeven. We hebben geen controle over de inhoud van deze sites of middelen en aanvaarden geen aansprakelijkheid ervoor noch voor eventuele verliezen of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan.

 

ONGEVRAAGDE IDEEËN

SEGA en haar werknemers accepteren geen ongevraagde ideeën, met inbegrip van ideeën voor nieuwe advertentiecampagnes, nieuwe acties, nieuwe of verbeterde spellen, producten of technologieën, productverbeteringen, processen, materialen, marketingplannen of nieuwe product-/spelnamen, en nemen deze ook niet in overweging. Stuur in geen enkele vorm ongevraagde ideeën, originele illustraties, suggesties of andere werken (“inzendingen”) naar SEGA of haar werknemers. Het enige doeleinde van dit beleid is het vermijden van potentiële misverstanden of geschillen als de producten of marketingstrategieën van SEGA mogelijk lijken op ideeën die naar SEGA zijn gestuurd.

Indien u ondanks ons verzoek om niets in te zenden toch werken inzendt, gaat u ongeacht de inhoud van uw brief akkoord met het volgende: (1) uw inzendingen en hun inhoud worden automatisch eigendom van SEGA, zonder enige compensatie aan u; (2) SEGA mag de inzendingen en hun inhoud gebruiken of verspreiden voor welk doeleinde en op welke wijze dan ook; (3) SEGA is niet verplicht om de inzending te beoordelen; en (4) er is geen verplichting om inzendingen vertrouwelijk te houden.

Check out the latest mobile games.
A blog about the latest mobile games.
Subscribe to me on YouTube